Кариерно развитие

 Квалификация и кариерно развитие на педагогическите специалисти

 

КВАЛИФИКАЦИЯТА – ПРАВО И ЗАДЪЛЖЕНИЕ

Според чл. 219, ал. 1 и 2 от Закона за предучилищното и училищното образование право и задължение на педагогическите специалисти е да поддържат и да повишават квалификацията си. А според чл. 221, ал. 3 от същия закон педагогическите специалисти трябва ежегодно да повишават квалификацията си, а работодателите са задължени да осигуряват подходящи условия за това.

Аналогични разпоредби за задълженията на работника и работодателя във връзка с квалификацията има и в чл. 228 а, ал. 1 и в чл. 228 б от Кодекса на труда.

Колективният трудов договор за системата на народната просвета от 19.06.2016 г. предвижда годишните средства за квалификация да са в размер, не по-малък от 1 на сто от годишните средства за работна заплата на педагогическия персонал и да се предоставят за включването на педагогическите кадри в квалификационни курсове, предварително съгласувани със социалните партньори, обсъждани на педагогически съвет и утвърдени от директора. Според същия нормативен документ всяка образователна институция трябва да има план за квалификационна дейност през годината и допълнителни критерии за заемане на длъжността „главен учител“ съгласно държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите,  директорите и другите педагогически специалисти.

ФИНАНСОВО ИЗМЕРЕНИЕ НА НИВОТО НА КВАЛИФИКАЦИЯ

Финансовото възнаграждение за по-висока лична професионална квалификация, според КТД се определя, както следва:

 • за V професионална квалификационна степен – 30 лева
 • за IV професионална квалификационна степен – 35 лева
 • за III професионална квалификационна степен – 50 лева
 • за II професионална квалификационна степен – 70 лева
 • за I професионална квалификационна степен – 90 лева
 • за образователна и научна степен „доктор“ – 130 лева
 • за научна степен „доктор на науките“ – 160 лева

 

Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

 1. ДЛЪЖНОСТИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ СЕ ЗАЕМАТ ОТ:
 • Лица, придобили висше образование в съответното на длъжността професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления;
 • Лица, придобили професионална квалификация, необходима за изпълнението на съответната длъжност.

В някои случаи, описани в Чл. 213, ал. 8, 9, 10, 11 от Наредбата, длъжността може да се заема от лица без висше образование и без професионална квалификация „учител“. В случаите, когато учителска длъжност се заема от лица без професионална квалификация „учител“, училището изготвя и реализира план за придобиване на педагогически компетентности от съответното лице (Чл. 213, ал. 12). Придобиването на професионална квалификация „учител“ става по време на обучението или след дипломирането на съответния специалист.

 1. ВИДОВЕ КВАЛИФИКАЦИЯ

 Квалификацията на педагогическите кадри може да бъде вътрешноинституционална (заложена в плана за квалификационната дейност) и външна, осъществявана от лицензирани за дейността лица и организации.

Педагогическите специалисти получават квалификационни кредити, в зависимост от участието си в дейности за повишаване на личната квалификация, но не и при дейностите по вътрешноинституционалната квалификационна дейност, където  задължителното изискване е всеки специалист да участва в квалификационни дейности най-малко 16 академични часа годишно.

 1. КВАЛИФИКАЦИОННИ КРЕДИТИ

 Един квалификационен кредит се присъжда за:

 • Участие в обучение с продължителност 16 академични часа, от които не по-малко от 8 академични часа са присъствени; (1 академичен час = 45 минути);
 • Подготовка, представяне и публикуване на доклад в специализирано издание;
 • Научна или научна-методическа публикация в специализирано издание.

Атестиране за професионалната квалификация на педагогическите специалисти се прави на всеки четири години (първото предстоящо атестиране ще бъде през 2021 година).

За един период на атестиране (4 години) всеки учител, директор или друг педагогически специалист е длъжен да придобие не по-малко от 3 квалификационни кредита от участие в обучения за повишаване на квалификацията.

Системата от квалификационни кредити осигурява възможност за:

 1. Натрупване на квалификационни кредити за всеки период на атестиране с цел кариерно развитие;
 2. Пренасяне и признаване на квалификационни кредити за следващ период на атестиране при:

а) промяна на месторабота;

б) връщане след отпуск за повече от две години;

в) след прекъсване на учителския стаж по специалността за повече от две

години;

    4. НАСТАВНИЧЕСТВО

В чл. 38, чл. 70 и чл. 71 от Наредбата е разгледан въпросът за наставничеството. Наставникът е старши или главен учител, който, съгласно заповед на директора на учебното заведение, подпомага дейността на стажант-учителите и получава за тази дейност допълнително  трудово възнаграждение.

 1. ПРОФЕСИОНАЛНО ПОРТФОЛИО

В чл. 226 е разгледан въпросът за персоналното професионално портфолио на педагогическият специалист. Портфолиото подпомага оценката и самооценката на нивото на квалификация и съдържа информации за професионалните умения на специалиста, документи, удостоверяващи придобитите компетентности, материали, свързани с успехи на ученици, с които специалистът е работил и др.

Кариерното развитие е процес на усъвършенстване на компетентности при последователно заемане на учителски или възпитателски длъжности или при придобиване на степени с цел повишаване качеството и ефективността на образованието.

 1. УЧИТЕЛСКИТЕ И ВЪЗПИТАТЕЛСКИТЕ ДЛЪЖНОСТИ:
 • учител, възпитател;
 • старши учител, старши възпитател;
 • главен учител, главен възпитател.

Тази разпоредбата се прилага и при кариерното развитие на ресурсните и болничните учители.

Кариерното развитие на педагогическите специалисти, с изключение на учителите и възпитателите, (например психолози, логопеди, педагогически съветници, терапевти и др.) се осъществява чрез последователно придобиване на ВТОРА И ПЪРВА СТЕПЕН. Присъждането им се извършва от работодателя. Степените не се запазват при прекратяване на трудовото правоотношение.

 1. УСЛОВИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ „СТАРШИ УЧИТЕЛ“ И „СТАРШИ ВЪЗПИТАТЕЛ“

Длъжностите „старши учител“ или „старши възпитател“ се заемат от лица, които освен завършено висше образование и професионална квалификация, необходими за заемане на длъжността:

 • заемат длъжността „учител“ или „възпитател“;
 • имат не по-малко от задължителните квалификационни кредити за всеки преминат период на атестиране (3 кредита за период от 4 години);
 • имат придобита V или IV ПКС;
 • имат оценка от последното атестиране не по-малко от „отговаря на изискванията“;
 • имат 10 години учителски стаж.

Педагогически специалисти може да подадат заявление за заемане на длъжност„старши учител“, съответно „старши възпитател“, независимо от учителския си стаж, ако:

 • заемат длъжност „учител“ или „възпитател“;
 • имат по-голям брой от задължителните за периода на атестиране квалификационни кредити (повече от 3 кредита за период от 4 години);
 • имат придобита трета, втора или първа професионално-квалификационна степен;
 • имат получена при последното атестиране оценка „образцово изпълнение“ или оценка „надминава изискванията“.

Заемането на длъжност „старши учител“, съответно „старши възпитател“, независимо от учителския си стаж може да става след първото атестиране по новата наредба през 2021 година.

    8. ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ, КОИТО НЕ СА УЧИТЕЛИ ИЛИ ВЪЗПИТАТЕЛИ

На педагогическите специалисти, които не са учители или възпитатели, се присъжда първа или втора квалификационна степен след заповед на работодателя и ако специалистът отговаря на следните условия:

 • ВТОРА СТЕПЕН от кариерното развитие на директорите се присъжда при не по-малко от 5 години учителски стаж като директор на институция в системата на предучилищното и училищното образование, не по-малко от задължителните за периода на атестиране квалификационни кредити (3 кредита за период от 4 години), придобита пета или четвърта професионално-квалификационна степен и последната получена оценка от атестирането да е най-малко „отговаря на изискванията“.
 • ВТОРА СТЕПЕН от кариерното развитие на заместник-директорите, които изпълняват норма за преподавателска работа, както и ръководителите на направление „Информационни и комуникационни технологии“, психолозите, педагогическите съветници, логопедите, рехабилитаторите на слуха и говора, корепетиторите, хореографите и треньорите по вид спорт се присъжда при не по-малко от 10 години учителски стаж, не по малко от задължителните за периода на атестиране квалификационни кредити (3 кредита за период от 4 години), придобита пета или четвърта професионално-квалификационна степен и последната получена оценка от атестирането да е най-малко „отговаря на изискванията“.                                                                                    
 • На специалисти, които за периода на атестиране имат не по-малко от задължителния брой квалификационни кредити (3 кредита за период от 4 години), придобита трета, втора или първа професионално-квалификационна степен, получена оценка не по-ниска от оценката „надминава изискванията“ при последното атестиране, може да бъде присъдена втора степен независимо от учителския стаж.
 • ПЪРВА СТЕПЕН от кариерното развитие на горепосочените педагогически специалисти се присъжда на лица със завършено висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър“, съответната за заемане на длъжността професионална квалификация, не по-малко от задължителния за периода на атестиране брой квалификационни кредити (3 кредита за период от 4 години), придобита трета, втора или първа професионално-квалификационна степен и получена оценка „образцово изпълнение“ от последното атестиране.

 

 9. ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

Процедурата по придобиване на ПКС се осъществява в Департамент на висше училище, което:

 • провежда обучение за ПК „учител“;
 • има акредитация за провеждане на обучение за придобиване на ОКС „магистър“ по специалност от професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование;
 • има акредитация за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ от докторска програма, съответстваща на учебен предмет от училищната подготовка;

 УСЛОВИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА V  ПКС

 • 2 години учителски стаж към момента на кандидатстване;
 • Участие в обучения – не по–малко от 1 квалификационен кредит (16 часа), удостоверен с документ;
 • Успешно положен изпит по конспект с успех, не по-нисък от Много добър (4.50).

Пета ПКС може да се придобие и без изпит за педагогически специалисти, които представят грамоти, награди и протоколи от участие на свои ученици в национални и международни олимпиади, състезания, конкурси в период до 5 години преди датата на кандидатстване.

УСЛОВИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА IV ПКС

 • Придобита V ПКС;
 • Участие в обучения след придобиването на V ПКС – не по-малко от 1 квалификационен кредит (16 часа), удостоверен с документ;
 • Успешно положен изпит с успех, не по-нисък от Много добър (4.50), по проблем от конкретна професионална област.

 УСЛОВИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА III ПКС

 • Придобита IV ПКС;
 • Успешно завършено едногодишно професионално-педагогическа специализация със среден успех, не по-нисък от  Много добър (4.50), и дипломна работа с представена добра педагогическа практика. Хорариумът на занятията по учебен план е не по-малко от 200 академични часа, от които поне 50% са присъствени.

 УСЛОВИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА  II ПКС

 • Придобита III ПКС;
 • Участие в обучения след придобиването на III ПКС – не по–малко от 2 квалификационни  кредита (32 часа), удостоверен с документи;
 • Защита на писмена разработка с успех, не по-нисък от Много добър (4,50), свързана с анализ на резултатите от приложена диагностична процедура.

 УСЛОВИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА  I ПКС

 • Придобита II ПКС;
 • Участие в обучения след придобиването на II ПКС – не по–малко от 3 квалификационни  кредита (48 часа), удостоверен с документи;
 • Защита на писмена разработка с иновационен характер, свързана с педагогическата практика на кандидата;
 • Представят не по-малко от две публикации по проблеми, свързани с темата на писмената разработка в специализирано издание.

Кандидатстването за придобиване на следваща професионална квалификационна степен е възможно след най-малко една година учителски стаж след придобиването на предходната професионална квалификационна степен.

  10. ПРОЦЕДУРА ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН УЧИТЕЛ“

Директорът на институцията определя комисия, която:

 • разработва критерии за подбор на кандидати за длъжността „главен учител“ или „главен възпитател“;
 • в началото на всяка учебна година предлага броя на длъжностите „главен учител“ или „главен възпитател“.
 • Комисията по предлага за обсъждане в Педагогическия съвет критериите за подбор и броя на длъжностите „главен учител“ или „главен възпитател“.
 • Педагогическият съвет обсъжда и предлага на директора за утвърждаване критериите за подбор и броя на длъжностите „главен учител“ или „главен възпитател“.