Новини

Функционална оценка

На основание чл. 78 от Наредбата за приобщаващото образование, съгласно изпълнението на Проект BG05M2OP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014–2020 г. и във връзка с прилагането на Международната класификация за функционирането на човека, уврежданията и здравето на деца и юноши (ICF-CY) от началото на 2023-24 учебна година при извършването на оценка на индивидуалните потребности на децата и учениците, за които има индикации, че са със специални образователни потребности, по процедурите за предоставяне на допълнителна подкрепа и за насочване към обучение в изнесени групи/паралелки в център за специална образователна подкрепа или в социална услуга на общността, екипите за подкрепа за личностно развитие (ЕПЛР) трябва да използват кратка и пълна карта за функционална оценка съгласно Насоки за прилагане на Картата за функционална оценка на индивидуалните потребности на децата и учениците със специални образователни потребности и с хронични заболявания. При извършване на оценката, членовете на ЕПЛР попълват кратката карта, а след финализиране на процедурата по предоставяне на допълнителна подкрепа или за насочване към изнесена група/паралелка със заповед на директора на регионалния център, в срок до една учебна година попълват и пълната карта. След получаването на посочената заповед на директора на регионалния център ЕПЛР изготвя план за подкрепа по поместения в Насоките модел и в 30-дневен срок изпраща копие от плана за подкрепа в регионалния център.

За изтегляне:

Кратка карта за функционална оценка
Пълна карта за функционална оценка
План за подкрепа
Насоки за прилагане на картата за функционална оценка

Признание за Регионалния център

888-1_Fotor  888-2_Fotor

На 8 юни Регионалното управление на образованието във Велико Търново връчи традиционните по случай Деня на Светите братя Кирил и Методий награди на изявени педагогически специалисти от областта. Наред с ежегодните отличия за учители и директори на учебни заведения, за пръв път беше връчена и награда за училищен психолог, с която, за цялостната си дейност в системата на предучилищното и училищното образование през учебната година, бе удостоена г-жа Илияна Василева от Регионалния център във Велико Търново.

888-4_Fotor

Прием при президента

IMG_20230524_194948  IMG_20230524_182646+++

Традиционният прием по случай Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, организиран от президента на Република България, се проведе и тази година на 24 май в Националния исторически музей, като събра представители от културния, просветния, обществения и политическия живот на страната. На празничната среща, открита с националния химн в изпълнение на хора на Националното музикално училище „Любомир Пипков“ като представител на РЦПППО, област Велико Търново присъства ресурсният учител от гр. Свищов Моника Симеонова.

Отлагане от първи клас

Съгласно чл. 139, ал. 1 от Наредба за приобщаващото образование регионалният екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности отлага по обективни причини от задължително обучение в първи клас, но за не повече от една учебна година, деца със специални образователни потребности след подадено заявление от родителя, когато здравословното състояние и/или индивидуалните потребности на детето не позволяват постъпване в първи клас.

Родителите, които желаят децата им да бъдат отложени от първи клас, трябва да подадат следните документи:

  1. Заявление – ИЗТЕГЛЕТЕ
  2. Протокол от лекарска консултативна комисия или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
  3. Удостоверението за задължително предучилищно образование с препоръки за включването на детето в допълнителна подкрепа за личностно развитие.
  4. Други документи с информация за детето, включително от изследвания и консултации.

Документите се приемат всеки работен ден от 1 до 30 юни от 8.30 ч. до 17.00 ч. в регионалния център.

Решенията на регионалния екип за отлагане се вземат в срок до 30 юни.

Да живее рокендрола

5555_Fotor

Едва ли повечето от днешните тийнейджъри знаят каква музика са слушали техните предшественици – гимназистите от 60-те години на миналия век, тъй като сегашният океан от горещи хитове е толкова необятен, че малцина могат да го преплуват, да погледнат отвъд далечните му брегове и да се докоснат до музикалната съкровищница на миналото.

Един от тези щастливци е ученикът със специални образователни потребности от ПГТ „Д-р Васил Берон“ във Велико Търново Жан Сетракян. Жан е в XI клас, от години, благодарение на старите семейни грамофонни плочи, живее с музиката на Елвис Пресли, вече знае много от песните му и освен че успешно ги пее, е усвоил в детайли и неповторимото сценично поведение на краля на рока. Жан казва, че може би Елвис се е преродил в него и не се смята за обикновен негов имитатор. Младият талант има вече репертоар от около 20 песни, два концерта, мениджър, който организира сценичните му изяви, предстоящи участия и разбира се, немалко фенове, без които подобни начинания губят смисъл.

7777

Насочване на ученици със специални образователни потребности към професионално образование след VII клас

Регионалният екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности изготвя становище за насочването на ученици със специални образователни потребности, които ще получат удостоверение за завършен VII клас, за продължаване на обучението им през учебната 2023-24 година в профили и специалности от професии, които са съобразени с индивидуалните им потребности и здравословното им състояние.
За изготвяне на становището родителят подава до директора на регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, област Велико Търново от 3 до 21 май 2023 г. (от 8.30 до 17.00 часа) следните документи:
1. заявление за насочване за обучение в профили или в специалности от професии; Изтеглете
2. оригинал на медицинско свидетелство, издаден от общопрактикуващия лекар на ученика, за липса на противопоказания при кандидатстване по профил или по специалност от професия;
3. всички документи, съдържащи информация за здравословното състояние и социалното положение на детето, документи, издадени от съда, както и други документи, които имат отношение към обучението и образованието на ученика;
4. протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия и/или решение на териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК) и/или на Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК) с приложена лична амбулаторна карта, съдържаща информация за проведени изследвания, консултации, епикризи и други, които удостоверяват заболяването.

Коледна приказка

01_Fotor    02_Fotor

Дни преди Рождество празничното настроение озари ДГ „Вяра, Надежда и Любов“ в с. Беброво, където децата със специални образователни потребности, подпомогнати от своите връстници, сътвориха чудна коледна къщичка, която за пореден път им донесе награда – второ място в организирания от община Елена традиционен конкурс за детско творчество „Моята Коледна приказка“.

03_Fotor

 

Есенни багри

02  01

Децата от групата на ресурсния учител г-жа Ваня Добрева от ДГ „Вяра, Надежда и Любов“, с. Беброво оползотвориха един от последните слънчеви есенни дни като се разходиха из селото, събраха много разнообразни и разноцветни листа, изработиха апликации на тема „Цветни лъвчета“ и направиха красива изложба в двора на детската градина. По-късно творбите на малчуганите украсиха и интернет страницата на учебното заведение, където станаха достояние и на техните родители.

03

Жестовият език

IMG_20221014_093600 (1)  IMG_20221013_094927

Рехабилитаторът на слуха и говора в регионалния център г-жа Биляна Борисова взе участие в проведената в София международна конференция на тема „Жестовият език в образованието и науката“. По време на конференцията учени от България, САЩ, Канада и Германия споделиха своя практически опит и представиха научни изследвания. Участниците коментираха значението на изучаването на жестовия език от хора, които нямат проблем със слуха, ролята на преводачите и множество решения, които биха дали възможност на хората от общността на глухите да са пълноценни членове на обществото.

Играем заедно!

999999999

По случай международния ден на детето в СУ „Владимир Комаров“, гр. Велико Търново се проведе спортен празник, в който взеха участие ученици със и без специални образователни потребности. Организатори на спортния празник бяха Марияна Петрова – начален учител, Мариета Василева – ресурсен учител в РЦПППО и Валери Бисеров – психолог в РЦПППО. Участниците се разделиха на два смесени отбора и играха народна топка, волейбол и баскетбол. Спортният празник ги насърчи да играят заедно в различни спортове, предостави възможности за изява на физическите им умения и истински условия за приобщаване.