Новини

Аутистичен спектър и ХАДВ – стратегии за работа

33333_Fotor_Collage

В края на април обучителният екип от регионалния център Венцислава Димитрова и Илияна Василева проведоха две обучения на тема „Стратегии за разпознаване, преподаване и подкрепа на деца и ученици с хиперактивност и дефицит на внимание (ХАДВ) и от аутистичен спектър в условията на общообразователната среда”. Първото се проведе в гр. Трявна с участието на 20 педагогически специалисти от великотърновската детска градина „Здравец“, а второто – в ДГ „Божур“, гр. Горна Оряховица.

В рамките на проведените обучения участниците от двете учебни заведения бяха запознати с ключовите области в детското развитие, с основните маркери и характерна симптоматика при деца от аутистичния спектър и с ХАДВ. На групите бе предоставена възможност да приложат модели и техники за работа при деца със специални образователни потребности в процеса на подготовка на педагогическите ситуации. Беше обсъдена ролята на всеки от членовете на екипа за подкрепа за личностно развитие при изготвяне на съобразени с потребностите на детето стратегии за работа с цел създаване на функционално адаптирана физическа и социална среда в детската градина.

Насочване след VII клас

Регионалният екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности изготвя становище за насочването на ученици със специални образователни потребности, които ще получат удостоверение за завършен VII клас, за продължаване на обучението им през учебната 2024-25 година в профили и специалности от професии, които са съобразени с индивидуалните им потребности и здравословното им състояние.
За изготвяне на становището родителят подава до директора на регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, област Велико Търново от 3 до 21 май 2024 г. (от 8.30 до 17.00 часа) следните документи:
1. заявления за насочване за обучение в профили или в специалности от професии – изтеглете от тук: заявление 1  заявление 2; 
2. оригинал на медицинско свидетелство, издаден от общопрактикуващия лекар на ученика, за липса на противопоказания при кандидатстване по профил или по специалност от професия;
3. всички документи, съдържащи информация за здравословното състояние и социалното положение на детето, документи, издадени от съда, както и други документи, които имат отношение към обучението и образованието на ученика;
4. протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия и/или решение на териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК) и/или на Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК) с приложена лична амбулаторна карта, съдържаща информация за проведени изследвания, консултации, епикризи и други, които удостоверяват заболяването.

Конференция за професионалното образование

PIC 1

На 24 април в регионалния център се проведе регионална конференция под надслов „Професионалното образование и обучение на учениците със специални образователни потребности“. Във форума участваха представители от основни и средни училища и от профилирани и професионални гимназии в цялата област, както и от двата центъра за специална образователна подкрепа – в гр. Велико Търново и в с. Ново село. Гости на събитието бяха експертите по организация на средното образование и по професионално образование и обучение в регионалното управление на образованието. Под формата на доклади, презентации, дискусии и видеоматериали участниците представиха своите гледни точки както за оптималното протичане на процеса на професионална квалификация на учениците със специални потребности, така и за преодоляване на неизбежните трудности по пътя на неговото осъществяване.

Един начин за приобщаване

00001

Професионалното обучение на учениците със специални образователни потребности има за цел да покаже на тези различни деца добрия път към пълноценния и щастлив живот след завършване на училище, като им помогне да усвоят достъпни и понятни за тях професионални умения. Понякога това, както и целият процес на приобщаване, е трудно, но друг път е интересно и различно, както е при Кристиян Ташев, ученик в специалността „Моден дизайн“ в Професионалната гимназия по моден дизайн във Велико Търново. За Кристиян, който е намерил своя свят в изобразителното изкуство, приобщаването в училищната среда не е загубена кауза. Съчетавайки образователните задачи с радостта от рисуването, той създава по време на обучението си оригинални модели в разнообразни облекла и носии и по този начин участва пълноценно в работата на класа.

00004  00002

00005  00003

Логопедичен семинар

23212_Fotor

„Логопедичната дейност в рамките на допълнителната подкрепа“ беше надсловът на работната среща, проведена на 27 март в конферентната зала на регионалния център по инициатива на директора на центъра г-жа Донка Дончева. На срещата присъстваха специалисти по терапия и корекция на езиково-говорните нарушения от училища и детски градини в цялата област. Домакините на събитието – логопедите Петя Николова, Елена Петкова, Ива Пацева и Вероника Банкова, след като запознаха участниците с историята и функциите на регионалния център, представиха своята дейност и споделиха добри практики при работата си с деца и ученици с различни езиково-говорни и артикулационни нарушения. Втората част на срещата премина под формата на работни разговори, свързани с решаването на казуси от логопедичната практика.

Обучение в с. Майско

666666_Fotor_Fotor

На 25 март един от обучителните екипи в регионалния център – Силвия Георгиева (психолог) и Любомир Вълковски (ресурсен учител) проведе обучение на тема „Учебна дейност и подкрепа за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности“ в ДГ „Приказен свят“, с. Майско, община Елена. Тъй като в детската градина досега не е имало деца със специални потребности, акцентът на обучителния курс беше върху процедурата по предоставяне на допълнителна подкрепа и предхождащите я дейности от страна на педагогическите специалисти от учебното заведение в рамките на общата подкрепа. Теоретичната част беше съчетана с практически задачи и решаване на казуси, свързани с ресурсното подпомагане. Интерес сред участниците предизвикаха и разнообразните дидактически материали и технически помощни средства, които обучителите показаха.

Функционална оценка – обучение, втора част

pngtree-a-round-table-meeting-with-a-businessman-using-photo-png-image_13687997

На 13 март стартира втората част от обучението на педагогически специалисти от област Велико Търново относно извършването на функционална оценка на индивидуалните потребности на деца и ученици, за които има индикации, че са със специални образователни потребности. След като през октомври и ноември миналата година беше проведен първият модул, даващ насоки за попълване на кратката карта и плана за подкрепа и финализиран с изпълнение на домашна работа от всеки участник, свързана с конкретен казус от практиката, във втория модул обучителите Илияна Василева и Любомир Вълковски ще коментират с участниците както пропуските и грешките, така и добрите идеи при изпълнението на самостоятелните задания, ще дадат подробни насоки за изготвяне на пълната карта за функционална оценка, като теоретичната част отново ще бъде съпътствана от изпълнение на практически задачи. След края на втория модул всички специалисти, участвали успешно в обучителния курс, ще получат съответните сертификати.

Обучение в ДГ „Слънчев дом“

666_Fotor

На 6 март в ДГ „Слънчев дом“, гр. Велико Търново обучителите от регионалния център Петя Панова (учител на деца и ученици с нарушено зрение) и Силвия Георгиева (психолог) проведоха обучение на тема „Играта при деца със специални образователни потребности“. Обучението на тази тема беше второ за последните няколко дни и, както и първия път, предизвика интереса на педагогическите специалисти, които получиха ценни за ежедневната си работа теоретични знания и практически насоки, активно участваха в решаването на предложените казуси и накрая наред с отличните отзиви в анкетите за обратна връзка наградиха обучителите с красиви пролетни подаръци.

3333  444

Обучение за обучители

5555_Fotor

На 27 и 28 февруари в парк-хотел „Москва“ в гр. София се проведе обучение за обучители за прилагане на скрининг теста „Ранна скринингова оценка и насоки за стимулиране развитието на тригодишните деца“. Обучението, организирано от РЦПППО София-град, беше проведено от двама от авторите на теста – доц. д-р Мария Атанасова-Трифонова от Българска академия на науките и проф. д-р Любослава Пенева от СУ „Св. Климент Охридски“. Като бъдещи обучители за област Велико Търново в събитието взеха участие ресурсните учители от регионалния център Ваня Минчева-Добрева и Любомир Вълковски.

koricza

Обучение в ДГ „Св. Св. Кирил и Методий“

15-47-47-616_Fotor

На 28 февруари регионалният център организира обучителен курс в ДГ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново. Обучителите Силвия Георгиева (психолог) и Петя Панова (учител на деца и ученици с нарушено зрение) представиха темата „Играта при деца със специални образователни потребности“. Тематичните акценти обхващаха развитието на уменията за игра, сътрудничество и приятелство през различните възрастови периоди и спецификата на играта при децата със специални образователни потребности в зависимост от възрастта и от вида и степента на нарушението. Наред с играта, като начин за ефективна учебна работа с децата със специални образователни потребности, беше представен и друг подход за адаптиране на учебното съдържание – тактилните книжки, които, въпреки че са предназначени най-вече за деца с нарушено зрение, могат успешно да бъдат използвани и при работата с останалите.

121212_Fotor  656565_Fotor  131313_Fotor