Новини

Утринна приказка

snimka 1  snimka 4

В рамките на националния педагогически проект „Утринна приказка“, в който родители, учители и общественици четат или разказват на децата от детските градини известни народни приказки, един от нашите колеги в регионалния център – ресурсният учител Ваня Добрева, беше поканена като гост-четец в ДГ „Радост“, гр. Елена. Тя гостува в първа група и прочете на децата приказката „Дядо вади ряпа“. След това малчуганите представиха вълнуваща драматизация на поучителната историята, за което бяха наградени от ресурсния учител с грамота, лакомства и книжка с детски приказки.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Насочване на ученици със специални образователни потребности към професионалто образование след седми клас

Регионалният екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности изготвя становище за насочването на ученици със специални образователни потребности, които ще получат удостоверение за завършен VII клас, за продължаване на обучението им в профили и специалности от професии, които са съобразени с индивидуалните им потребности и здравословното им състояние.

За изготвяне на становището по ал. 1 родителят подава до директора на регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование по настоящ адрес на ученика от 5 до 21 май (от 9.00 до 17.00 часа) следните документи:

  1. заявление за насочване за обучение в профили или в специалности от професии; Изтеглете
  2. оригинал на медицинско свидетелство, издаден от общопрактикуващия лекар на ученика, за липса на противопоказания при кандидатстване по профил или по специалност от професия;
  3. всички документи, съдържащи информация за здравословното състояние и социалното положение на детето, документи, издадени от съда, както и други документи, които имат отношение към обучението и образованието на ученика;
  4. протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия и/или решение на териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК) и/или на Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК) с приложена лична амбулаторна карта, съдържаща информация за проведени изследвания, консултации, епикризи и други, които удостоверяват заболяването.

Поздрав от посланика на Франция

mmmm

През изминалата година се навършиха 120 години от рождението на Антоан дьо Сент-Екзюпери. Във връзка с това събитие, по идея на специалисти от регионалния център, група ученици със специални образователни потребности от прогимназиален и първи гимназиален етап в рамките на няколко месеца преписаха текста на книгата „Малкия принц“ и прерисуваха част от оригиналните илюстрации. Със съдействието на директора на центъра, г-жа Донка Дончева, преписът бе отпечатан професионално като истинска книга и един екземпляр от тази, създадена от децата, реплика на прекрасната творба беше подарен на посланика на Франция в нашата страна, н. пр. Флоранс Робин, която ни изпрати своята лична благодарност, при това на френски и на български език!

корица    препис

Прием на президента

01  03

На 24 май президентът Румен Радев даде традиционният прием по случай деня на българската писменост. В националния исторически музей бяха поканени над 2000 представители на българската наука, просвета и култура. На приема присъстваха и много учители, като регионалният център бе представен от своя координатор на сектор „Ресурсно подпомагане и прилагане на терапевтични програми на деца и ученици със специални образователни потребности“ г-жа Анна Брашнянова.

02

Отлагане от задължително обучение в първи клас

Съгласно чл. 139, ал. 1 от Наредба за приобщаващото образование „регионалният екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности отлага по обективни причини от задължително обучение в първи клас, но за не повече от една учебна година, деца със специални образователни потребности след подадено заявление от родителя, когато здравословното състояние и/или индивидуалните потребности на детето не позволяват постъпване в първи клас“.

Родителите, които желаят децата им да бъдат отложени от първи клас, трябва да подадат в регионалния център следните документи:

1. Заявление – изтеглете

2. Протокол от лекарска консултативна комисия.

3. Удостоверението за задължително предучилищно образование с препоръки за включването на детето в допълнителна подкрепа за личностно развитие.

4. Други документи с информация за детето, включително от изследвания и консултации.

Решенията на регионалния екип за отлагане се вземат в срок до 30 юни.

140 години български парламент

IMG_20190307_115425 - 11111111111111

Сайтът на регионалния център вече предложи информация за талантливия ученик със специални образователни потребности Стоян Николаев Диков от ОУ „Св. Иван Рилски“, с. Балван. Ако в предишната публикация ставаше дума за уменията му на фокустник, сега искаме да насочим вниманието ви към рисунката на Учредителното събрание, която Стоян направи с подкрепата на своя класен ръководител г-жа Марина Николона и ще участва с творбата си в конкурса за ученици, организиран от община Велико Търново по случай навършването на 140 от приемането на Търновската конституция. Успех!

IMG_20190307_093102 - 22222222222

Талант

IMG_20181128_105435812  IMG_20181128_105449614_BURST000_COVER_TOP  IMG_20181128_105442068_BURST000_COVER_TOP

Нищо чудно шестокласникът със специални образователни потребности от ОУ „Свети Иван Рилски“ в село Балван Стоян Диков да е новият Астор или следващият Дейвид Копърфийлд. Едва от няколко месеца Стоян прави фокуси, като гледа демонстрации в Интернет и репетира сам. Напредъкът обаче е очевиден – ежедневно той показва нови фокуси, като всеки следващ е по-неразгадаем от предишните. За да подкрепят първите стъпки на младия илюзионист, неговите учители му подариха книга с фокуси за начинаещи и специални карти. Вече са факт и първите сценични изяви на Стоян – засега само в училището и пред хората от селото, но, със сигурност, звездните мигове предстоят.

Програма за квалификация на педагогически специалисти

Teacher lecturing to several students, with notebooks

Във връзка с чл. 50, ал. 1, т. 3 и чл. 222, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 11, ал. 1 от Правилника за устройството и дейността на регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование Регионален център, област Велико Търново организира безплатни обучения в областта на квалификационната дейност на педагогическите специалисти по отношение на приобщаващото образование и допълнителната подкрепа за личностно развитие на децата и учениците. Продължителността на едно обучение е 16 академични часа (8 присъствени и 8 дистанционни), като всеки участник получава удостоверение за един квалификационен кредит. Заявки за обучения по посочените теми се приемат на имейл адрес  regionalencentar_vt@abv.bg 

 

ТЕМА 1:  Обучение и подкрепа за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности

Предназначение: за учители, възпитатели, педагогически съветници, ресурсни учители, психолози и логопеди.

Тематична рамка на програмата: Квалификационната програма е насочена към формиране на професионална осведоменост и умения за различни приобщаващи практики, пряко свързани с обучението на деца/ученици със специални образователни потребности. Предвидена e практическа подготовка, при която специалистите придобиват умения за функционално оценяване на капацитета за участие на тези деца/ученици в образователния процес, за разработване на индивидуална учебна програма, подготовка на педагогически ситуации, уроци и други дейности.

Брой часове и квалификационни кредити: 16 часа (1 квалификационен кредит)

Форма на обучение: присъствена, частично присъствена

Място на провеждане: Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Велико Търново или по договаряне на друго място.

Програмата завършва с: разработване на индивидуални образователни програми и на различни педагогически ситуации и уроци с участието на различни педагогически специалисти.

Обучители:    Анастасия Точева – ресурсен учител

                         Любомир Вълковски – ресурсен учител

 ТЕМА 2:  Основни моменти в прилагането на приобщаващото образование

Предназначение: за директори, заместник-директори, учители, възпитатели, педагоги-чески съветници, ресурсни учители, психолози и логопеди.

Тематична рамка на програмата: Квалификационната програма е насочена към философията и развитието на приобщаващото образование, неговата същност и параметрите на практическото му приложение. Формиране на работещ приобщаващ екип, умения, които трябва да притежават членовете му и към какви принципи да се придържат. Придобиване на професионална осведоменост и на умения за създаване на функционално адаптирана физическа и социална училищна среда.

Брой часове и квалификационни кредити: 16 часа (1 квалификационен кредит)

Форма на обучение: присъствена, частично присъствена

Място на провеждане: Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Велико Търново или по договаряне на друго място.

Програмата завършва с: решаване на казус и представяне на добри практики, свързани с процеса на приобщаващото образование.

Обучители:    Венцислава Димитрова – психолог

                          Илияна Василева – психолог

ТЕМА 3:  Адаптиране на учебното съдържание и използването на технически помощни средства в образователния процес.

Предназначение: за учители, възпитатели, педагогически съветници, ресурсни учители, психолози и логопеди.

Тематична рамка на програмата: Основна цел на обучението е запознаването с различни подходи и техники при адаптирането на учебното съдържание и тяхното прилагане, с видовете технически средства и помощни технологии в зависимост от вида на увреждането. Специалистите придобиват знания и умения за разграничаване на подходите към децата и учениците със специални образователни потребности и за успешно планиране на обучителния процес и на другите училищни дейности.

Брой часове и квалификационни кредити: 16 часа (1 квалификационен кредит)

Форма на обучение: присъствена, частично присъствена

Място на провеждане: Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Велико Търново или по договаряне на друго място.

Програмата завършва с: решаване на казус и представяне на проект (урок), свързан с темата на обучението.

Обучители:    Анастасия Точева – ресурсен учител

                         Любомир Вълковски – ресурсен учител

ТЕМА 4:  Обучителни стратегии за работа при деца и ученици със специални образователни потребности.

Предназначение: за учители, възпитатели, педагогически съветници, ресурсни учители, психолози и логопеди.

Тематична рамка на програмата: Квалификационната програма е посветена на запознаването с особеностите в развитието на децата и учениците от аутистичния спектър на развитие. Тя включва класическа и съвременна визия за познавателните, емоционалните и поведенческите трудности, за талантите и обозначава индивидуалните тенденции на развитие. Специалистите придобиват умения за функционално оценяване на тези деца и ученици в образователния процес, за разработване на индивидуална образователна програма и подготовката на педагогически ситуации, уроци и други дейности.

Брой часове и квалификационни кредити: 16 часа (1 квалификационен кредит)

Форма на обучение: присъствена, частично присъствена

Място на провеждане: Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Велико Търново или по договаряне на друго място.

Програмата завършва с: решаване на казус и представяне на проект/урок/ свързан с темата на обучението.

Обучители:    Венцислава Димитрова – психолог

                          Илияна Василева – психолог

ТЕМА 5: Приобщаване на деца и ученици със сензорни увреждания в детската градина и училището.

Предназначение: за учители, възпитатели, педагогически съветници, ресурсни учители, психолози и логопеди.

Тематична рамка на програмата: Обучението е насочено към запознаване с основните методи на обучение при деца и ученици с увреден слух и с нарушено зрение. Квалифиционната програма акцентира върху трудностите, които те срещат в учебна среда и стратегиите за разрешаването им. Специалистите придобиват знания за провеждане на обучение по специалните учебни предмети за ученици със сензорни увреждания, както и практически умения, свързани с използването на технически средства, улесняващи обучението на тези групи деца и ученици със специални образователни потребности.

Брой часове и квалификационни кредити: 16 часа (1 квалификационет кредит).

Форма на обучение: присъствена, частично присъствена.

Място на провеждане: Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование или по договаряне на друго място.

Програмата завършва с: решаване на казус и представяне на проект (урок), свързан с темата на обучението.

Обучители:    Петя Панова – учител на деца с нарушено зрение

                          Силвия Георгиева – психолог

ТЕМА 6: Играта при деца със специални образователни потребности.

Предназначение: за учители, възпитатели, педагогически персонал, психолози, логопеди.

Тематична рамка на програмата: Квалификационната програма е насочена към всички педагогически специалисти, които работят с деца и ученици. Тя включва запознаване с възрастовите периоди на развитие на детската игра, ролята на играта в детското развитие, как чрез различни играчки могат да се стимулират различни сетива, които да бъдат използвани за повишаване ефективността на когнитивните процеси. Ролята на играта за създаване на приобщаваща среда в класната стая и в детската градина. Запознаване с ролевите игри и играта „наужким“ и тяхното значение за детското развитие. Драматизациите и развитието на игровите умения за импровизация и включването им в учебния процес.

Брой часове и квалификационни кредити: 16 часа (1 квалификационет кредит).

Форма на обучение: присъствена, частично присъствена.

Място на провеждане: Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование или по договаряне на друго място.

Програмата завършва с: решаване на казус и представяне на добри практики, свързани с прилагането на играта в педагогическия процес.

Обучители:    Петя Панова – учител на деца с нарушено зрение

                          Силвия Георгиева – психолог

 

 

 

При президента

77777777777777

На традиционния прием в чест на светите братя Кирил и Методий, организиран от президента Румен Радев в навечерието на 24 май за учители, просветни дейци и хора на изкуството и културата, Регионалният център бе представен от получилия само преди ден втора награда в ежегодната анкета на центъра „Учител на годината – 2018″ наш колега Елена Петкова – ресурсен учител, специализирал се в предоставянето на допълнителна подкрепа на специалните малчугани в детските градини на Велико Търново. А за безспорната неповторимост на преживяването говорят следващите снимки.

33362837_1759277320777002_3732403717836636160_n33487485_1759116210793113_814510963951665152_n

Учител на годината

mc,

В навечерието на 24 май в Регионалния център за пореден път се проведе анкетата „Учител на годината“. Гласуваха 21 педагогически специалисти, а победителят по традиция получи сребърен плакет на светите братя Кирил и Методий, грамота и фотоколаж. Тази година с ценния приз бе удостоена Илияна Василева – психолог и биофийдбек терапевт в центъра. Поздравления от всички колеги!