Аутистичен спектър и ХАДВ – стратегии за работа

33333_Fotor_Collage

В края на април обучителният екип от регионалния център Венцислава Димитрова и Илияна Василева проведоха две обучения на тема „Стратегии за разпознаване, преподаване и подкрепа на деца и ученици с хиперактивност и дефицит на внимание (ХАДВ) и от аутистичен спектър в условията на общообразователната среда”. Първото се проведе в гр. Трявна с участието на 20 педагогически специалисти от великотърновската детска градина „Здравец“, а второто – в ДГ „Божур“, гр. Горна Оряховица.

В рамките на проведените обучения участниците от двете учебни заведения бяха запознати с ключовите области в детското развитие, с основните маркери и характерна симптоматика при деца от аутистичния спектър и с ХАДВ. На групите бе предоставена възможност да приложат модели и техники за работа при деца със специални образователни потребности в процеса на подготовка на педагогическите ситуации. Беше обсъдена ролята на всеки от членовете на екипа за подкрепа за личностно развитие при изготвяне на съобразени с потребностите на детето стратегии за работа с цел създаване на функционално адаптирана физическа и социална среда в детската градина.