За Нас


Имейл адрес: regionalencentar_vt@abv.bg 

unnamed

Процедурите „насочване след седми клас“ и „отлагане от първи клас“ по време на извънредното положение

Насочване след седми клас. Съгласно чл. 145, ал. 6 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 140, ал. 1 и 2 от Наредбата за приобщаващото образование учениците, завършили с удостоверение VII клас могат да продължат образованието си в следващ клас и обучението си в профили и специалности от професии след преценка на индивидуалните потребности, личните интереси, мотивацията и възможностите им и след изготвяне на мотивирано становище от регионалния екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности. В срок от 3 до 21 май родителите подават заявление, което, предвид извънредното положение, трябва да се изтегли оттук и да се изпрати на имейл адрес:  regionalencentar_vt@abv.bg. Останалите документи:
  1. Оригинал на медицинско свидетелство, издаден от общопрактикуващия лекар на ученика, за липса на противопоказания при кандидатстване по профил или по специалност от професия;
  2. Всички документи съдържащи информация за здравословното състояние и социалното положение на детето, документи, издадени от съда, както и други документи, които имат отношение към обучението и образованието на ученика;
  3. Протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия и/или решение на териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК) и/или на Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК) приложена лична амбулаторна карта съдържаща информация за проведени изследвания, консултации, епикризи и други, които удостоверяват заболяването.
да се изпращат на хартиен носител в препоръчано писмо или по куриер, а при невъзможност – на място в регионалния център след отмяната на извънредното положение.
Отлагане от първи клас. Съгласно чл. 190, ал. 3, т. 9 от Закона за предучилищно и училищното образование и чл. 139 от Наредбата за приобщаващото образование регионалният екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности отлага по обективни причини от задължително обучение в първи клас, но за не повече от една учебна година, деца със специални образователни потребности след подадено заявление от родителя, когато здравословното състояние на децата и/или индивидуалните им потребности не позволяват постъпване в първи клас. Решението за отлагане се взема до 30 юни. Предвид извънредното положение в страната родителите изтеглят заявлението за отлагане оттук и го изпращат на имейл адрес: regionalencentar_vt@abv.bg. Останалите документи:
  1. Протокол от лекарска консултативна комисия, удостоверяващ актуалното здравословно състояние на детето.
  2. Удостоверение за задължително предучилищно образование с препоръки за включване на детето в допълнителна подкрепа за личностно развитие.
  3. Други документи, даващи информация за детето, включително от изследвания и консултации.
да се изпращат на хартиен носител в препоръчано писмо или по куриер, а при невъзможност – на място в регионалния център след отмяната на извънредното положение.

 748c28cd15f309f6ae3895f6828861f9

Регионалният център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Велико Търново е приемник на Ресурсния център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности, създаден на 17 октомври 2006 година. Трансформацията е свързана с влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование. Центърът извършва педагогически и методически дейности, свързани с провеждането на държавната политика за подкрепа на процеса на приобщаващото образование в област Велико Търново. Дейностите в училищата и детските градини в областта, в които участва Регионалният център, се осъществяват от работещите в него педагогически специалисти – ресурсни учители, педагози на деца с езиково-говорни нарушения, психолози, педагог на зрително затруднени, биофийдбек терапевти и сензорен терапевт. Непедагогическият състав, съдействащ за оптималното функциониране на Центъра, включва главен счетоводител, касиер-домакин, шофьор-снабдител и хигиенист. За повишаването на квалификацията на своите кадри Регионалният център  работи с обучители, лекари и университетски преподаватели, специализирали в различни области на медицината, специалната педагогика, психологията. Директор на Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Велико Търново е Донка Дончева.

 Нашата мисия

Като част от системата на предучилищното и училищното образование Регионалният център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Велико Търново търси път за интегрирането на децата с различия към техните съученици и връстници и, благодарение на уменията, енергията и страстта на хората, работещи в Центъра, това става реалност.

Ние вярваме, че не сме потънали в рутина и административна дейност, че не сме поредният експеримент, а че помагаме и даваме надежда на много обезверени и отчаяни хора, че даряваме щастие и любов на техните деца, че нашата работа е важна не само за нуждаещите се, но и за всички останали ученици и за техните учители и родители.

Ние вярваме, че специалният педагог не е “обслужващо звено”, а фактор в образованието и партньор на своите колеги в училище.

Ние вярваме
, че професионалната и човешката етика са в основата на нашата работа и държим на безупречната си репутация.


Ние вярваме
, че толерантността, грижата и търпението са главните ни съмишленици.


Ние вярваме
, че децата със специални образователни потребности скоро ще станат наистина специални, че ще са сред всички други деца, а не някъде там.


Ние вярваме
, че носим любов, топлина и надежда на тези, които няма на кого да кажат “обичам те”.

Ние вярваме, че слънцето ще грее и за очите, които не могат да видят мама, и за ръцете, които не могат да я прегърнат, че музиката на човечността ще звучи дори там, където майчиният глас си остава една безкрайна тишина.