Екип

 Директор 

Донка Дончева

 

Координатори

Сектор „Методическа дейност, оценка и насочване за допълнителна подкрепа за личностно развитие“ - Илияна Димитрова Василева

Сектор „Ресурсно подпомагане и прилагане на терапевтични програми на деца и ученици със специални образователни потребности“ - Анна Иванова Брашнянова                                                      

Сектор „Административно-стопанска дейност“ - Марияна Димитрова Козарева

Регионален екип за подкрепа за личностно развитие

Ръководител:

Лидия Илиева Прокопова – старши експерт по организация на средното образование в Регионално управление на образованието, Велико Търново

Членове:

Елена Петкова Василева - ресурсен учител в Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, област Велико Търново

Анастасия Георгиева Точева - логопед в Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, област Велико Търново

Илияна Димитрова Василева - психолог в Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, област Велико Търново

Любомир Лалев Вълковски – старши ресурсен учител в Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, област Велико Търново

Петя Хараламбиева Николова – логопед в Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, област Велико Търново

Силвия Димитрова Георгиева - психолог в Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, област Велико Търново

Биляна Петрова Борисова – рехабилитатор на слуха и говора в Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, област Велико Търново

Петя Петкова Панова - старши учител на деца и ученици с нарушено зрение в Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Венцислава Любомирова Димитрова - сензорен терапевт в Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, област Велико Търново

 

 

 

 Педагогически състав през 2020-2021 учебна година 

 

 Община Велико Търново

 

Първа група: 

1. СУ „Г. С. Раковски“, гр. Велико Търново 

2. ДГ „Райна Княгиня“, гр. Велико Търново 

3. ДГ „Иванка Ботева“, гр. Велико Търново

ресурсен учител: Лиляна Димова  
психолог: Валери Бисеров 
логопед: Елена Петкова (2, 3), Петя Николова (1) 

 

 Втора група: 

1. ПГ по моден дизайн, гр. Велико Търново 

2. ДГ „Слънчев дом“, гр. Велико Търново 

ресурсен учител: Любомир Вълковски  
психолог: Илияна Василева 
логопед: Анастасия Точева 

 

Трета група: 

1. ПГТ „Д-р Васил Берон“, гр. Велико Търново 

2. ДГ „Евгения Кисимова“, гр. Велико Търново 

ресурсен учител: Анна Брашнянова  
логопед: Петя Николова 

 

Четвърта група: 

1. СУ „Владимир Комаров“, гр. Велико Търново 

2. ДГ „Рада войвода“, гр. Велико Търново 

3. ДГ „Здравец“, гр. Велико Търново 

ресурсен учител: Мариета Василева  
психолог: Валери Бисеров 
логопед: Елена Петкова 

 

Пета група: 

1. ОУ „Христо Ботев“, с. Ресен 

2. ОУ „Христо Смирненски“, с. Самоводене 

3. ДГ „Вяра, Надежда и Любов“, с. Ресен

4. ДГ „Пинокио“, с. Самоводене

5. ДГ „Ивайло“, гр. Велико Търново

6. ДГ „Пролет“, гр. Велико Търново 

ресурсен учител: Милка Трифонова  
психолог: Силвия Георгиева (1, 2, 4), Фатме Етемова (5, 6) 
логопед: Анастасия Точева (1, 2, 3, 4), Петя Николова (5, 6) 

 

Шеста група: 

1. ОУ „Д-р Петър Берон“, гр. Дебелец 

2. ОУ „Христо Смирненски“, с. Водолей 

3. ОУ „П. Р. Славейков“, с Церова кория

4. ДГ „Пламъче“, гр. Дебелец

5. ДГ, с. Присово

6. ДГ „Соня“, гр. Велико Търново 

ресурсен учител: Марияна Петрова  
психолог: Фатме Етемова 
логопед: Петя Николова 

 

 

община Горна Оряховица

 

Първа група: 

1. ОУ „Васил Левски“, с. Върбица 

2. ОУ „Иван Вазов“, гр. Горна Оряховица 

3. ДГ „Ален мак“, гр. Горна Оряховица

4. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Долна Оряховица 

5. ОУ „Св. Климент Охридски“, гр. Драганово

ресурсен учител: Благомира Дойчева  
психолог: Силвия Георгиева (1,2,4,5)
логопед: Анастасия Точева 

 

Втора група: 

1. ОУ „Елин Пелин“, с. Първомайци 

2. ПГЖТ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Горна Оряховица 

3. ПГЕЕ „М. В. Ломоносов“, гр. Горна Оряховица

4. ДГ „Здравец“, гр. Горна Оряховица

5. ДГ „Д. Генков“, с. Поликраище

6. ДГ „Бодра смяна“, гр. Горна Оряховица 

ресурсен учител: Виолетка Николова  
психолог: Силвия Георгиева 
логопед: Анастасия Точева 

 

Трета група: 

1. ПГЛПИ „Атанас Буров“, гр. Горна Оряховица 

2. ПГТ „Васил Левски“, гр. Горна Оряховица 

3. ПГХТ „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Горна Оряховица 

ресурсен учител: Петя Панова  
психолог: Силвия Георгиева 
логопед: Анастасия Точева 
 

 

община Павликени

 

Първа група: 

1. ОУ „Бачо Киро“, гр. Бяла черква 

2. ОУ „Филип Тотю“, с. Върбовка 

3. ДГ, с. Караисен

4. ДГ „Детски свят“, с. Долна Липница

5. ДГ „Вяра, Надежда, Любов“, гр. Павликени

6. ДГ „Слънце“, гр. Павликени

7. ДГ, с. Бутово 

ресурсен учител: Снежанка Братоева  
психолог: Валери Бисеров 
логопед: Елена Петкова 
 

 

община Свищов

 

Първа група: 

1. СПГ „Алеко Константинов“, гр. Свищов 

2. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Морава 

ресурсен учител: Снежана Цветкова  
психолог: Валери Бисеров 
логопед: Елена Петкова 

 

Втора група: 

1. СУ „Цветан Радославов“, гр. Свищов 

2. ДГ „Калина Малина“, гр. Свищов 

3. ДГ „Слънчо“, гр. Свищов 

ресурсен учител: Спасиана Стефанова  
психолог: Силвия Георгиева 
логопед: Анастасия Точева 

 

Трета група: 

1. ОУ „Филип Сакелариевич“, гр. Свищов

2. ДГ „Васил Левски“, гр. Свищов

3. ДГ „Чиполино“, гр. Свищов

ресурсен учител: Моника Симеонова  
психолог: Фатме Етемова 
логопед: Петя Николова

 

 

община Лясковец

 

Първа група: 

1. ОУ „П. Р. Славейков“, с. Джулюница 

2. ДГ „Славейче“, гр. Лясковец 

ресурсен учител: Милена Йорданова  
психолог: Силвия Георгиева 
логопед: Анастасия Точева 
 

 

 

община Стражица

 

Първа група: 

1. СУ „Св. Климент Охридски“, с. Камен 

2. ОУ „Николай Райнов“, с. Кесарево 

3. ДГ „Калинка“, с. Кесарево

4. ДГ „Г. Маркова“, с. Камен

5. ДГ „Сава Цонев“, гр. Стражица

6. ОУ „Св. Климент Охридски“, с. Виноград 

ресурсен учител: Цветомила Стратиева  
психолог: Фатме Етемова 
логопед: Петя Николова 
 

 

община Елена

 

Първа група: 

1. НУ „Иларион Макариополски“, гр. Елена 

2. ОУ „Христо Ботев“, с. Беброво 

3. ДГ „Радост“, гр. Елена

4. ДГ „Славейче“, гр. Златарица

5. ОУ „Васил Левски“, с. Средно село

6. ДГ „Вълшебство“, с. Драгижево 

ресурсен учител: Ваня Минчева-Добрева  
психолог: Валери Бисеров (1, 2, 3, 4, 5), Силвия Георгиева (6) 
логопед: Елена Петкова (1, 2, 3, 4, 5), Анастасия Точева (6) 
 

 

Група деца и ученици с нарушен слух

 

1. ПГХТ „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Горна Оряховица 

2. ОУ „Васил Левски“, с. Петко Каравелово 

3. ДГ „Бодра смяна“, гр. Горна Оряховица

4. ДГ „Ален мак“, гр. Горна Оряховица

5. ДГ „Осми март“, гр. Павликени

6. ДГ „Радост“, гр. Елена

7. ДГ „Ален мак“, гр. Велико Търново 

рехабилитатор на слуха и говора: Биляна Борисова 
психолог: Валери Бисеров
логопед: Елена Петкова
 

 

 Сензорно-интегративен терапевт

Венцислава Димитрова
 

 

  

 Непедагогически персонал

Главен счетоводител: Марияна Козарева
Касиер-домакин: Ива Пацева
Шофьор: Атанас Владов
Хигиенист: Петранка Бонева

 

 

Администратор на сайта: Любомир Вълковски