Заявления (Образци)

 

Образец № 1 Одобряване на допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца/ученици със СОП (чл. 190, ал. 3, т. 1 от ЗПУО и чл. 135 от НПО)
Образец № 2   Протокол от заседание на ЕПЛР с решение за предоставяне на допълнителна-подкрепа  (чл. 131 от НПО)
Образец № 3   Извършване на оценка на индивидуалните потребности на дете/ученик от регионалния екип, когато не може да се сформира ЕПЛР в учебното заведение  (чл. 190, ал. 3, т. 2 от ЗПУО и чл. 136 от НПО)
Образец № 4   Организиране на повторна оценка на индивидуалните потребности от регионалния екип за подкрепа за личностно развитие  (чл. 190, ал. 3, т. 3 от ЗПУО и чл. 137 от НПО)
Образец № 5   Насочване на деца/ученици със специални образователни потребности за обучение в специални училища  (чл. 190, ал. 3, т. 4 от ЗПУО и чл. 138 от НПО)
Образец № 6   Отлагане на деца със СОП от задължително обучение в първи клас за една учебна година  (чл. 190, ал. 3, т. 9 от ЗПУО и чл. 139 от НПО)
Образец № 7   Декларация за информираност от родител – отлагане от първи клас  (чл. 190, ал. 3, т. 9 от ЗПУО и чл. 139 от НПО)
Образец № 8   Насочване на деца/ученици към обучение в изнесени групи/паралелки (чл. 195, ал. 4 от ЗПУО и чл. 145, ал. 1 от НПО)  
Образец № 9   Насочване на ученици със СОП, завършили с удостоверение седми клас, към професионално образование  (чл. 145, ал. 6 от ЗПУО и чл. 140, ал. 1 от НПО) 
Образец № 10   Насочване на ученици със СОП, завършили с удостоверение седми клас, към обучение в ЦСОП  (чл. 145, ал. 6 от ЗПУО и чл. 140, ал. 1 от НПО) 
Образец № 11   Декларация за информираност от родител – насочване към професионално обучение след седми клас  (чл. 190, ал. 3, т. 7 от ЗПУО и чл. 140 от НПО)
Образец № 12   Промяна на формата на обучение на ученик със СОП от дневна в индивидуална  (чл. 107, ал. 4 от ЗПУО)
Образец № 13   Осигуряване на нужните специалисти за предоставяне на допълнителна подкрепа – ресурсен учител, логопед, психолог  (чл. 120, ал. 2 от НПО) 
Образец № 14   Осигуряване на нужните специалисти за предоставяне на допълнителна подкрепа – рехабилитатор на слуха и говора  (чл. 120, ал. 2 от НПО)
Образец № 15   Осигуряване на нужните специалисти за предоставяне на допълнителна подкрепа – учител на деца и ученици с нарушено зрение  (чл. 120, ал. 2 от НПО)
Образец № 16   Осигуряване на нужните специалисти за предоставяне на допълнителна подкрепа – сензорен терапевт  (чл. 120, ал. 2 от НПО)
Образец № 17   Организиране на изнесени групи и паралелки за деца/ученици със СОП в центрове за специална образователна подкрепа  (чл. 194, ал. 1 и чл. 195, ал. 1-5 от ЗПУО и чл. 184, ал. 1 от НПО)
Образец № 18   Предоставяне на методическа подкрепа на педагогически специалисти, работещи с деца и ученици със СОП  (чл. 190, ал. 3, т. 6 от ЗПУО и чл. 144, ал. 1 от НПО)
Образец № 19   Провеждане на обучения на педагогическите специалисти с присъждане на един квалификационен кредит по теми, свързани с приобщаващото образование  (чл. 50, ал. 1, т. 3 и чл. 222, ал. 1 от ЗПУО  чл. 11 от ПУДРЦПППО)
Образец № 20   Карта за оценка на индивидуалните потребности на дете/ученик - вариант 1 ( чл. 78, ал. 3 от НПО)
Образец № 21   Карта за оценка на индивидуалните потребности на дете/ученик - вариант 2 (чл. 78, ал. 3 от НПО)
Образец № 22   Заявление от родител за оценка от регионалния екип на дете със специални образователни потребности преди постъпване в детска градина (чл. 16, т. 3 от Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общински детски градини на територията на община Велико Търново).
Образец № 23   Кратка карта за функционална оценка (чл. 78, ал. 3 от НПО)
Образец № 24   Пълна карта за функционална оценка (чл. 78, ал. 3 от НПО)
Образец № 25   План за подкрепа (чл. 187, ал. 3 от ЗПУО)
Образец № 26   Насоки за прилагане на картата за функционална оценка