Конференция за професионалното образование

PIC 1

На 24 април в регионалния център се проведе регионална конференция под надслов „Професионалното образование и обучение на учениците със специални образователни потребности“. Във форума участваха представители от основни и средни училища и от профилирани и професионални гимназии в цялата област, както и от двата центъра за специална образователна подкрепа – в гр. Велико Търново и в с. Ново село. Гости на събитието бяха експертите по организация на средното образование и по професионално образование и обучение в регионалното управление на образованието. Под формата на доклади, презентации, дискусии и видеоматериали участниците представиха своите гледни точки както за оптималното протичане на процеса на професионална квалификация на учениците със специални потребности, така и за преодоляване на неизбежните трудности по пътя на неговото осъществяване.