Процедури и документи

1. Предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца/ученици със СОП (чл. 190, ал. 3, т. 1 от ЗПУО и чл. 135 от НПО)

Когато в училището или детската градина има дете/ученик с индикации за специални образователни потребности, родителят подава заявление за оценка на индивидуалните потребности, директорът на учебното заведение издава заповед за сформиране на ЕПЛР, който извършва оценка на детето/ученика,  изготвя карта за оценка на индивидуалните потребности и на свое заседание взема решение да бъде предоставена допълнителна подкрепа. Директорът на учебното заведение изпраща до директора на регионалния център заявление за одобрение на допълнителната подкрепа с приложени: списък на децата/учениците и копие от протокол от заседание на ЕПЛР с гласувани решения за предоставяне на допълнителна подкрепа, адаптирано учебно съдържание, индивидуални програми и нужните специалисти за предоставяне на подкрепата. За изпълнението на процедурата в учебното заведение на мобелната група от регионалния екип трябва да бъдат представени следните документи на детето/ученика:  заявление от родител за извършване на оценката, карта за оценка на индивидуалните потребности, протокол от заседание на ЕПЛР с решения, свързани с предоставянето на допълнителна подкрепа, отразена в дневника на класа проведена допълнителна работа по учебни предмети (ако има такава), медицински документ (при наличие на такъв, в зависимост от потребностите на детето/ученика). След като допълнителната подкрепа бъде одобрена, директорът на учебното заведение изпраща до директора на регионалния център заявление за нужните специалисти за осъществяване на подкрепата.

2. Извършване на оценка на индивидуалните потребности на дете/ученик с индикации за специални образователни потребности от регионалния екип, когато не може да се сформира ЕПЛР в учебното заведение (чл. 190, ал. 3, т. 2 от ЗПУО и чл. 136 от НПО)

Когато в училището/детската градина липсват някои от нужните специалисти за сформиране на ЕПЛР, който да извърши оценка на индивидуалните потребности във връзка с предоставянето на допълнителна подкрепа, и директорът не може да ги осигури, той подава до директора на регионалния център заявление за оценка на индивидуалните потребности от регионалния екип, към което прилага заявление от родител за извършване на оценката и списък на децата/учениците, които ще бъдат оценявани.

3. Организиране на повторна оценка на индивидуалните потребности от регионалния екип за подкрепа за личностно развитие (чл. 190, ал. 3, т. 3 от ЗПУО и чл. 137 от НПО)

Ако родителят не е съгласен с извършената оценка на индивидуалните потребности на неговото дете от ЕПЛР в учебното заведения, той може да подаде заявление до директора на регионалния център за организиране на повторна оценка от регионалния екип. Към заявлението се прилага картата за оценка на индивидуалните потребности, изготвена от ЕПЛР, който е извършил оценката. 

4. Насочване на деца/ученици със специални образователни потребности за обучение в специални училища (чл. 190, ал. 3, т. 4 от ЗПУО и чл. 138 от НПО)

Деца и ученици със сензорни увреждания могат да бъдат насочени от регионалния екип към обучение в специални училища след заявление на родител до директора на регионалния център и оценка на индивидуалните потребности на детето/ученика от регионалния екип. Към заявлението на родителя се прилага копие от актуален медицински документ и други документи, предвидени в чл. 138, ал. 2 от НПО, ако има такива.

5. Насочване на ученици, завършили с удостоверение VII клас към продължаване на образованието си (чл. 145, ал. 6 от ЗПУО и чл. 140, ал. 1 и 2 от НПО)

Учениците, завършили с удостоверение VII клас могат да продължат образованието си в следващ клас и обучението си в профили и специалности от професии след преценка на индивидуалните потребности, личните интереси, мотивацията и възможностите им и след изготвяне на мотивирано становище от регионалния екип. За стартиране на процедурата в срок от 3 до 21 май родителят подава до директора на регионалния център заявление с приложени към него документи, посочени в чл. 140, ал. 2 от НПО и описани като приложения в модела за заявление на родителя.

По желание на родителя (след подадено от него заявление до директора на регионалния център) и сред становище на регионалния екип, ученик, завършил с удостоверение VII клас може да бъде насочен и към изнесена паралелка в център за специална образователна подкрепа. 

6. Отлагане на деца със СОП от задължително обучение в първи клас за една учебна година (чл. 190, ал. 3, т. 9 от ЗПУО и чл. 139 от НПО)

До 30 юни регионалният екип може да отлага от задължително обучение в първи клас, но за не повече от една учебна година, деца със специални образователни потребности, когато здравословното състояние и/или индивидуалните им потребности не позволяват постъпване в първи клас. Процедурата стартира след подадено писмено заявление от родителя до директора на регионалния център, като към заявлението трябва да бъдат приложени следните документи: протокол от лекарска консултативна комисия, удостоверение за задължително предучилищно образование с препоръки за включването на детето в допълнителна подкрепа за личностно развитие и/или на други документи с информация за детето, включително от изследвания и консултации.

7. Насочване на деца/ученици със СОП към обучение в изнесени групи и паралелки в центрове за специална образователна подкрепа (чл. 195, ал. 4 от ЗПУО и чл. 145, ал. 1 от НПО)

След заявено желание на родителя (писмено заявление до директора на учебното заведение) и по предложение на екипа за подкрепа за личностно развитие в учебното заведение регионалният център изразява становище за насочване на дете/ученик със специални образователни потребности към обучение в изнесени групи и паралелки в център за специална образователна подкрепа. Към заявлението си родителят прилага копие от актуален медицински документ. За изпълнението на процедурата ЕПЛР в учебното заведение прави писмено предложение до директора на учебното заведение за обучение на детето/ученика в изнесена група/паралелка, след което директорът на учебното заведение изпраща до директора на регионалния център заявление за насочване към изнесена група/паралелка, като към заявлението прилага заявлението на родителя, медицинския документ и предложението на ЕПЛР.  

8. Организиране на изнесени групи и паралелки за деца/ученици със СОП в центрове за специална образователна подкрепа (чл. 194, ал. 1 и чл. 195, ал. 1-5 от ЗПУО и чл. 184, ал. 1 от НПО)

Когато оценката на индивидуалните потребности на деца/ученици със специални образователни потребности от детски градини/училища е установила, че те трябва да се обучават в център за специална образователна подкрепа, за тях могат да се организират изнесени групи и паралелки в център за специална образователна подкрепа или в социална услуга на общността. За стартиране на процедурата директорът на учебното заведение, където има такива деца/ученици, изпраща заявление до директора на регионалния център за изразяване на становище относно организирането на изнесени групи и паралелки. Заявлението се подава до 15 септември или до началото на втория срок на съответната учебна година и към него се прилагат следните документи:

1. Заявление от родителя/настойника/лицето, което полага грижи за детето, с изразено желание за обучение в център за специална образователна подкрепа.

2. Предложение на екипа за подкрепа за личностно развитие на детето/ученика за насочване към център за специална образователна подкрепа.

3. Списък на децата/учениците, които ще се обучават в изнесени групи и паралелки.

Групите и паралелките се организират със заповед на директора на съответния център за специална образователна подкрепа по предложение на регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование след разрешение на началника на регионалното управление на образованието.
Групите и паралелките се организират в социалните услуги в общността със заповед на кмета на общината по предложение на регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование след разрешение на началника на регионалното управление на образованието.

9. Предоставяне на методическа подкрепа за работа с деца и ученици със специални образователни потребности на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие (чл. 190, ал. 3, т. 6 от ЗПУО и чл. 144, ал. 1 от НПО)

Регионалният екип организира и предоставя методическа подкрепа на педагогическите специалисти, които работят с деца и ученици със специални образователни потребности, след изразено писмено желание от страна на учебното заведение и предварително заявени теми и въпроси, свързани с методическата подкрепа.

 10. Становище на регионалния екип относно промяна на формата на обучение на ученик със специални образователни потребности от дневна в индивидуална (чл. 107, ал. 4 от ЗПУО)

При изразено писмено желание на родителя, ученик със специални образователни потребности може да премине от дневна в индивидуална форма на обучение, след като регионалният екип извърши допълнителна специализирана оценка на ученика и даде становище относно промяната на формата на обучение. За стартиране на процедурата директорът на училището подава до директора на регионалния център заявление, към което прилага копие от заявлението на родителя и копие от актуален медицински документ на детето.

 

МОДЕЛИ НА ДОКУМЕНТИ
01 Заявление от директора на учебното заведение до директора на регионалния център за одобрение на допълнителната подкрепа.
02 Протокол от заседание на ЕПЛР с решения за предоставяне на допълнителна подкрепа, адаптирано учебно съдържание и нужните специалисти.
03 Заявление от директора на учебното заведение до директора на регионалния център за нужните специалисти за осъществяване на допълнителна подкрепа.
04 Заявление от директора на учебното заведение до директора на регионалния център за извършване на оценка на индивидуалните потребности от регионалния екип поради невъзможност за сформиране на ЕПЛР.
05 Заявление от родителя до директора на регионалния център за извършване на повторна оценка на индивидуалните потребности на детето.
06 Заявление от родителя до директора на регионалния център за обучение на детето в специално училище.
07 Заявление от родителя до директора на регионалния център за насочване към продължаване на обучението, когато ученикът е завършил VII клас с удостоверение.
08 Заявление от родителя до директора на регионалния център за отлагане на детето от задължително обучение в първи клас за една учебна година.
09 Заявление от директора на учебното заведение до директора на регионалния център за организиране на изнесени групи и паралелки в център за специална образователна подкрепа.
10 Заявление от директора на училището до директора на регионалния център за становище на регионалния екип при промяна на формата на обучение на ученик със СОП от дневна в индивидуална.
 
11 Карта за оценка на индивидуалните потребности на детето или ученика (за вербални деца или ученици).
12 Карта за оценка на индивидуалните потребности на детето или ученика (за невербални деца или ученици)