Процедури

1. Предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца/ученици със СОП (чл. 190, ал. 3, т. 1 от ЗПУО и чл. 135 от НПО)

Когато в училището или детската градина има дете/ученик с индикации за специални образователни потребности, родителят подава заявление за оценка на индивидуалните потребности, директорът на учебното заведение издава заповед за сформиране на екип за подкрепа за личностно развитие (ЕПЛР), който извършва оценка на детето/ученика, изготвя карта за оценка на индивидуалните потребности (Образец 20 и 21) и и на свое заседание взема решение да бъде предоставена допълнителна подкрепа. Директорът на учебното заведение изпраща до директора на регионалния център заявление за одобрение на допълнителната подкрепа (Образец 1) с приложени: списък на децата/учениците и копие от протокол от заседание на ЕПЛР с гласувани решения за предоставяне на допълнителна подкрепа, адаптирано учебно съдържание, индивидуални програми и нужните специалисти за предоставяне на подкрепата (Образец 2). За изпълнението на процедурата в учебното заведение на мобилната група от регионалния екип трябва да бъдат представени следните документи на детето/ученика:  заявление от родител за извършване на оценката, карта за оценка на индивидуалните потребности, протокол от заседание на ЕПЛР с решения, свързани с предоставянето на допълнителна подкрепа, отразена в дневника на класа или документирана по друг начин проведена допълнителна работа по образователни направления/учебни предмети в рамките на общата подкрепа, (ако има такава), медицински документ (при наличие на такъв, в зависимост от потребностите на детето/ученика). След като директорът на учебното заведение получи заповед на директора на регионалния център, с която допълнителната подкрепа е одобрена, той изпраща до директора на регионалния център заявление за нужните специалисти за осъществяване на подкрепата. В зависимост от специалистите, които са нужни, се използва съответното заявление (Образец 13, 14, 15, 16).

2. Извършване на оценка на индивидуалните потребности на дете/ученик с индикации за специални образователни потребности от регионалния екип, когато не може да се сформира ЕПЛР в учебното заведение (чл. 190, ал. 3, т. 2 от ЗПУО и чл. 136 от НПО)

Когато в училището/детската градина липсват някои от нужните специалисти за сформиране на ЕПЛР, който да извърши оценка на индивидуалните потребности във връзка с предоставянето на допълнителна подкрепа, и директорът не може да ги осигури, той подава до директора на регионалния център заявление за оценка на индивидуалните потребности от регионалния екип (Образец 3), към което прилага заявление от родител за извършване на оценката и списък на децата/учениците, които ще бъдат оценявани.

3. Организиране на повторна оценка на индивидуалните потребности от регионалния екип за подкрепа за личностно развитие (чл. 190, ал. 3, т. 3 от ЗПУО и чл. 137 от НПО)

Ако родителят не е съгласен с извършената оценка на индивидуалните потребности на неговото дете от ЕПЛР в учебното заведения, той може да подаде заявление до директора на регионалния център за организиране на повторна оценка от регионалния екип (Образец 4). Към заявлението се прилага картата за оценка на индивидуалните потребности, изготвена от ЕПЛР, който е извършил оценката. 

4. Насочване на деца/ученици със специални образователни потребности за обучение в специални училища (чл. 190, ал. 3, т. 4 от ЗПУО и чл. 138 от НПО)

Деца и ученици със сензорни увреждания (увреден слух или нарушено зрение) могат да бъдат насочени от регионалния екип към обучение в специални училища след заявление на родител до директора на регионалния център (Образец 5) и оценка на индивидуалните потребности на детето/ученика от регионалния екип. Към заявлението на родителя се прилага копие от актуален медицински документ и други документи, предвидени в чл. 138, ал. 2 от НПО, ако има такива.

5. Насочване на ученици, завършили с удостоверение VII клас към продължаване на образованието си (чл. 145, ал. 6 от ЗПУО и чл. 140, ал. 1 и 2 от НПО)

Учениците, завършили с удостоверение VII клас могат да продължат образованието си в следващ клас и обучението си в профили и специалности от професии след преценка на индивидуалните потребности, личните интереси, мотивацията и възможностите им и след изготвяне на мотивирано становище от регионалния екип. За стартиране на процедурата в срок от 3 до 21 май родителят подава до директора на регионалния център заявление (Образец 9) с приложени към него документи, посочени в чл. 140, ал. 2 от НПО и описани като приложения в модела за заявление на родителя. Регионалният екип за подкрепа за личностно развитие своевременно запознава родителите с техните ангажименти по извършване на процедурата и те попълват съответната декларация за информираност (Образец 11), адресирана към директора на регионалния център.

По желание на родителя, след подадено от него заявление (Образец 10) до директора на регионалния център, и след становище на регионалния екип, ученик, завършил с удостоверение VII клас може да бъде насочен и към изнесена паралелка в център за специална образователна подкрепа. 

Възможностите за продължаване на обучението на ученици със специални образователни потребности, които са завършили седми клас с удостоверение са регламентирани в няколко нормативни текста.

Закон за предучилищното и училищното образование:

Чл. 145, ал. 6 от Закона за предучилищното и училищното образование: „Учениците, които са получили удостоверение за завършен VII клас, може да продължат обучението си в следващ клас след насочване от регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование в училище по чл. 142, ал. 3, т. 1 при условия и по ред, определени с държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.“

Чл. 142, ал. 3, т. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование: „Държавният план-прием определя броя на местата, на които се приемат учениците в профилираните гимназии и в професионалните гимназии, в паралелките за профилирана подготовка в средните училища и в професионалните гимназии или в паралелките за професионална подготовка в обединените училища, в средните училища и в профилираните гимназии – в VІІІ клас.

Чл. 190, ал. 3, т. 7: Регионалният екип за подкрепа за личностно развитие „информира родителите за възможностите за продължаване на образованието или за придобиване на професионална квалификация на учениците със специални образователни потребности след VІІ и Х клас“.

Наредбата за приобщаващото образование: 

Чл. 140. (1) Регионалният екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности изготвя становище за насочването на ученици със специални образователни потребности, които ще получат удостоверение за завършен VII клас, за продължаване на обучението им в профили и специалности от професии, които са съобразени с индивидуалните им потребности и здравословното им състояние.

(2) За изготвяне на становището по ал. 1 родителят подава до директора на регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование по настоящ адрес на ученика от 3 до 21 май следните документи:

  1. заявление за насочване за обучение в профили или в специалности от професии (Образец 9);
  2. оригинал на медицинско свидетелство, издаден от общопрактикуващия лекар на ученика, за липса на противопоказания при кандидатстване по профил или по специалност от професия;
  3. всички документи, съдържащи информация за здравословното състояние и социалното положение на детето, документи, издадени от съда, както и други документи, които имат отношение към обучението и образованието на ученика;
  4. протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия и/или решение на териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК) и/или на Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК) с приложена лична амбулаторна карта, съдържаща информация за проведени изследвания, консултации, епикризи и други, които удостоверяват заболяването.

(3) Директорът на регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование изисква служебно от директора на училището, в което се е обучавал ученикът, документ за одобрение на предоставянето на допълнителна подкрепа за личностно развитие, издадено от друг регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, както и плана за подкрепа на ученика.

Чл. 142. (1) Регионалният център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование прави преценка на индивидуалните потребности, личните интереси, мотивацията и възможностите на учениците за продължаване на обучението им в профили или в специалности от професии.

(2) Въз основа на документите регионалният център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование изготвя мотивирано становище за насочване на съответния ученик в подходящ профил, съответно специалност от професия, съобразен с държавния план-прием за областта.

(3) Становището по ал. 2 съдържа конкретни препоръки за изготвянето на индивидуалния учебен план, за адаптирането на учебната среда при необходимост и за подходящата форма на обучение на ученика.

6. Отлагане на деца със СОП от задължително обучение в първи клас за една учебна година (чл. 190, ал. 3, т. 9 от ЗПУО и чл. 139 от НПО)

До 30 юни регионалният екип може да отлага от задължително обучение в първи клас, но за не повече от една учебна година, деца със специални образователни потребности, когато здравословното състояние и/или индивидуалните им потребности не позволяват постъпване в първи клас. Процедурата стартира след подадено писмено заявление от родителя (Образец 6) до директора на регионалния център, като към заявлението трябва да бъдат приложени следните документи: протокол от лекарска консултативна комисия, удостоверение за задължително предучилищно образование с препоръки за включването на детето в допълнителна подкрепа за личностно развитие и/или на други документи с информация за детето, включително от изследвания и консултации. Регионалният екип за подкрепа за личностно развитие своевременно запознава родителите с техните ангажименти по извършване на процедурата и те попълват съответната декларация за информираност (Образец 7), адресирана към директора на регионалния център.

Процедурата е описана в чл. 139 от Наредба за приобщаващото образование.

Чл. 139. (1) Регионалният екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности отлага по обективни причини от задължително обучение в първи клас, но за не повече от една учебна година, деца със специални образователни потребности след подадено заявление от родителя (Образец 6), когато здравословното състояние и/или индивидуалните потребности на детето не позволяват постъпване в първи клас.

(2) Решението за отлагане по ал. 1 се взема в срок до 30 юни на всяка календарна година на основание на протокол от лекарска консултативна комисия, на удостоверението за задължително предучилищно образование с препоръки за включването на детето в допълнителна подкрепа за личностно развитие и/или на други документи с информация за детето, включително от изследвания и консултации, след събеседване с родителя и след извършено от регионалния екип наблюдение на детето.

(3) Наблюдението на детето за необходимостта от отлагане по обективни причини от задължително обучение в първи клас се извършва в детската градина, училището, регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, а в някои медицински случаи – в дома на детето или в лечебно заведение по преценка на регионалния екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности.

(4) В случай на отлагане по обективни причини от задължително обучение в първи клас по предложение на регионалния екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности за детето в подготвителната група в детската градина или в училището се осигурява допълнителна подкрепа за лич­ностно развитие съобразно индивидуалните му потребности.

(5) Решение за отлагане по обективни причини на задължителното обучение в първи клас може да се вземе от регионалния екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности и в други срокове, извън определения в ал. 2, но не по-късно от 15 септември на учебната година, за която се отнася отлагането, в случай на отсъствие от страната на родителя, на издаване на документ от компетентен орган след 30 юни, когато е необходим за отлагането на детето от обучение, и други.

7. Насочване на деца/ученици със СОП към обучение в изнесени групи и паралелки в центрове за специална образователна подкрепа (чл. 195, ал. 4 от ЗПУО и чл. 145, ал. 1 от НПО)

След заявено желание на родителя (писмено заявление до директора на учебното заведение) и по предложение на екипа за подкрепа за личностно развитие в учебното заведение регионалният център изразява становище за насочване на дете/ученик със специални образователни потребности към обучение в изнесени групи и паралелки в център за специална образователна подкрепа. Към заявлението си родителят прилага копие от актуален медицински документ, ако мотивите са свързани със здравословното състояние на детето/ученика. За изпълнението на процедурата ЕПЛР в учебното заведение прави писмено предложение до директора на учебното заведение за обучение на детето/ученика в изнесена група/паралелка, след което директорът на учебното заведение изпраща до директора на регионалния център заявление (Образец 8) за насочване към изнесена група/паралелка, като към заявлението прилага заявлението на родителя и предложението на ЕПЛР.  

8. Организиране на изнесени групи и паралелки за деца/ученици със СОП в центрове за специална образователна подкрепа (чл. 194, ал. 1 и чл. 195, ал. 1-5 от ЗПУО и чл. 184, ал. 1 от НПО)

Когато оценката на индивидуалните потребности на деца/ученици със специални образователни потребности от детски градини/училища е установила, че те трябва да се обучават в център за специална образователна подкрепа, за тях могат да се организират изнесени групи и паралелки в център за специална образователна подкрепа или в социална услуга на общността. За стартиране на процедурата директорът на учебното заведение, където има такива деца/ученици, изпраща заявление (Образец 17) до директора на регионалния център за изразяване на становище относно организирането на изнесени групи и паралелки. Заявлението се подава до 15 септември или до началото на втория срок на съответната учебна година и към него се прилагат следните документи:

1. Заявление от родителя/настойника/лицето, което полага грижи за детето, с изразено желание за обучение в център за специална образователна подкрепа.

2. Предложение на екипа за подкрепа за личностно развитие на детето/ученика за насочване към център за специална образователна подкрепа.

3. Списък на децата/учениците, които ще се обучават в изнесени групи и паралелки.

Групите и паралелките се организират със заповед на директора на съответния център за специална образователна подкрепа по предложение на регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование след разрешение на началника на регионалното управление на образованието.
Групите и паралелките се организират в социалните услуги в общността със заповед на кмета на общината по предложение на регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование след разрешение на началника на регионалното управление на образованието.

9. Предоставяне на методическа подкрепа за работа с деца и ученици със специални образователни потребности на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие (чл. 190, ал. 3, т. 6 от ЗПУО и чл. 144, ал. 1 от НПО)

Регионалният екип организира и предоставя методическа подкрепа на педагогическите специалисти, които работят с деца и ученици със специални образователни потребности, след изразено писмено желание от страна на учебното заведение (Образец 18) и предварително заявени теми и въпроси, свързани с методическата подкрепа.

 10. Становище на регионалния екип относно промяна на формата на обучение на ученик със специални образователни потребности от дневна в индивидуална (чл. 107, ал. 4 от ЗПУО)

При изразено писмено желание на родителя, ученик със специални образователни потребности може да премине от дневна в индивидуална форма на обучение, след като регионалният екип извърши допълнителна специализирана оценка на ученика и даде становище относно промяната на формата на обучение. За стартиране на процедурата директорът на училището подава до директора на регионалния център заявление (Образец 12), към което прилага копие от заявлението на родителя и копие от актуален медицински документ на детето.

11. Организиране и провеждане на обучения и присъждане на един квалификационен кредит на педагогически специалисти по теми, свързани с приобщаващото образование (чл. 50, ал. 1, т. 3 и чл. 222, ал. 1 от ЗПУО и чл. 11 от ПУДРЦПППО)

Регионалният център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Велико Търново организира безплатни обучения в областта на квалификационната дейност на педагогическите специалисти по отношение на приобщаващото образование и допълнителната подкрепа за личностно развитие на децата и учениците. Продължителността на всяко обучение е 16 академични часа (8 присъствени и 8 дистанционни), като всеки участник получава удостоверение за един квалификационен кредит. Обученията се организират след подадено заявление (Образец 19) от директора на учебното заведение до директора на регионалния център.

 

 Заявления (Образци)