Насочване след седми клас

От 3 до 21 май 2019 година всеки работен ден между 9.00 ч. и 17.00 ч. в заседателната зала на регионалния център се приемат документи за насочване на ученици със специални образователни потребности, завършили с удостоверение VII клас, към профили и специалности от професии, съобразени с индивидуалните им потребности и със здравословното им състояние. Документите са следните:

1. Заявление по образец (изтеглете).

2. Оригинал на медицинско свидетелство, издаден от общопрактикуващия лекар на ученика, за липса на противопоказания при кандидатстване по профил или по специалност от професия.

3. Всички документи, съдържащи информация за здравословното състояние и социалното положение на детето, документи, издадени от съда, както и други документи, които имат отношение към обучението и образованието на ученика.

4. Протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия и/или решение на териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК) и/или на Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК), приложена лична амбулаторна карта, съдържаща информация за проведени изследвания, консултации, епикризи и други, които удостоверяват заболяването.