Отлагане от задължително обучение в първи клас

Съгласно чл. 139, ал. 1 от Наредба за приобщаващото образование „регионалният екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности отлага по обективни причини от задължително обучение в първи клас, но за не повече от една учебна година, деца със специални образователни потребности след подадено заявление от родителя, когато здравословното състояние и/или индивидуалните потребности на детето не позволяват постъпване в първи клас“.

Родителите, които желаят децата им да бъдат отложени от първи клас, трябва да подадат в регионалния център следните документи:

1. Заявление – изтеглете

2. Протокол от лекарска консултативна комисия.

3. Удостоверението за задължително предучилищно образование с препоръки за включването на детето в допълнителна подкрепа за личностно развитие.

4. Други документи с информация за детето, включително от изследвания и консултации.

Решенията на регионалния екип за отлагане се вземат в срок до 30 юни.