Насочване след VII клас

Регионалният екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности изготвя становище за насочването на ученици със специални образователни потребности, които ще получат удостоверение за завършен VII клас, за продължаване на обучението им през учебната 2024-25 година в профили и специалности от професии, които са съобразени с индивидуалните им потребности и здравословното им състояние.
За изготвяне на становището родителят подава до директора на регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, област Велико Търново от 3 до 21 май 2024 г. (от 8.30 до 17.00 часа) следните документи:
1. заявления за насочване за обучение в профили или в специалности от професии – изтеглете от тук: заявление 1  заявление 2; 
2. оригинал на медицинско свидетелство, издаден от общопрактикуващия лекар на ученика, за липса на противопоказания при кандидатстване по профил или по специалност от професия;
3. всички документи, съдържащи информация за здравословното състояние и социалното положение на детето, документи, издадени от съда, както и други документи, които имат отношение към обучението и образованието на ученика;
4. протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия и/или решение на териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК) и/или на Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК) с приложена лична амбулаторна карта, съдържаща информация за проведени изследвания, консултации, епикризи и други, които удостоверяват заболяването.