Нашите деца

Официално ги наричаме деца и ученици със специални образователни потребности, но знаят ли всички кои са те. Те са по-самотни, по-тъжни, по-добри. По-неможещи – но и по-можещи! Понякога по-лошо облечени или по-гладни, но винаги жадни за обич и внимание.

Те са голяма част от нашия живот…

 

Ресурсни учители

Във всички училища и детски градини от област Велико Търново с децата и учениците със специални образователни потребности, за които е препоръчана допълнителна подкрепа под формата на ресурсно обучение, задължително работят ресурсни учители. Съгласно Закона за предучилищното и училищното образование учебните заведения назначават ресурсен учител, а при липса на такава възможност, изискват този специалист от Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование.
Ресурсният учител помага на своите колеги, като поднася учебното съдържание, адаптирано към индивидуалните възможности на всяко дете с увреждания. За целта се използват както обичайни, така и нетипични за традиционното обучение методи. Ресурсният учител често е не само преподавател, но и родител, закрилник и приятел. Важното е децата и учениците, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, да постигнат това, което е по силите им, да се чувстват уверени и да се интегрират оптимално в училищната и извънучилищната среда.
Ресурсните учители работят индивидуално и групово с децата и учениците със специални образователни потребности, подпомагат ги по един или по повече предмети. Броят на часовете, учебните единици и методите за допълнителна подкрепа се уточняват в плана за подкрепа на всяко дете, нуждаещо се от допълнителна подкрепа.

Психолози

Психолозите работят с деца и ученици със специални образователни потребности по места – в училищата и детските градини в областта. Те могат да са част от съответния педагогически колектив или да бъдат предоставени на учебното заведение от Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование или от друга институция, лицензирана да предоставя социални услуги на деца.  При необходимост психологът може да работи и със съучениците на децата с увреждания.
На децата и  учениците се оказва помощ при регулиране на емоциите, чувствата и поведението в процеса на взаимодействие с околните. Работи се и за развиването на паметта, на основните мисловни операции, за повишаването на концентрацията и устойчивостта на вниманието.
Психолозите осъществяват и консултативна дейност с родители, учители и ученици.
В психологичния кабинет в Регионалния център се провежда и биофийдбек невротренинг – специфичен метод за контрол върху мозъчната активност. По време на тренинга детето се научава да контролира дейността на мозъка си чрез обратна връзка, осъществявана под формата на видеоигра. С всеки ученик се работи по индивидуална програма, като целта е да се постигне положителна промяна в поведението – развитие на комуникативните умения, намаляване на агресията, повишаване на концентрацията.

Биофийдбек – вижте повече

Логопеди

Основна  цел на логопедичната дейност  е да проучва, диагностицира, коригира и  подпомага децата с езиково-говорни нарушения за  адаптирането им към социалните и културни позиции в обществото. В заниманията си логопедът целенасочено и ефективно прилага научнообосновани и практически проверени методи за профилактика и преодоляване на речевите отклонения.
Задачите на педагога на деца с езиково-говорни нарушения са: да открива и диагностицира деца и ученици с езиково–говорни и комуникативни нарушения в по-ранен етап от развитието им; да анализира структурата на отделните речеви нарушения при деца и ученици със специални образователни потребности и влиянието им върху общото психично развитие и социална интеграция; да изработва методи и похвати за корекция на езиково-говорните нарушения, съобразени с индивидуалните умения, потребности и интереси на всяко дете и ученик със специални образователни потребности.

Учениците със специални образователни потребности, нуждаещи се от специализирана логопедична помощ са разделени на няколко групи и с тях се работи индивидуално и групово в учебните заведения по места. Педагогът на деца с езиково-говорни нарушения може да е част от съответния педагогически колектив или да бъде предоставен на учебното заведение от Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование или от друга институция, лицензирана да предоставя социални услуги на деца. В началото на учебната година се провежда входяща диагностика и през годината с всяко дете се работи по индивидуална програма, в която са уточнени видът и броят на учебните занятия.

При учениците с генерализирани разстройства, които не са развили експресивната си реч се търси развитие на пасивния речников фонд.
При децата с нарушен слух или с кохлеарен инплант се работи за формиране на правилно речево дишане, за темп и ритъм, за възприемане на неречеви сигнали, за изграждане на умения за точно отчитане на думи, фрази и изречения.
При учениците с нарушения в областта на четенето и писането се изпълняват практически задачи и упражнения за диференциране на звукове и букви, на букви и цифри, за откриване на сходни по облик букви.

Учител на деца и ученици с нарушено зрение

Учениците със затруднено зрение се подпомагат от специалния педагог по общообразователните предмети на брайлов или на уголемен шрифт – в зависимост от зрителните им затруднения. Провеждат се и занятия по предметите брайлово ограмотяване, полезни умения, ориентиране и мобилност и зрително подпомагане.
Ограмотяването по брайлов текст е нужно за четивната и писмената дейност на частично виждащите, на учениците с тотална слепота и на тези с перцепция на светлината.
Предметът полезни умения формира общопознавателни, всекидневни и социални умения, осигуряващи на учениците с нарушено зрение самостоятелен и независим живот.
Обучението по предмета ориентиране и мобилност е свързано с формирането на добри пространствени представи както за положението на зрително затруднения ученик в пространството, така и за ориентацията му сред околните предмети. Работи се за овладяване на основните техники за самостоятелно придвижване, придвижване с виждащ водач, с бял бастун или с електронни помощни средства, използване на ориентири, на тактилни и вербални карти.
Зрителното подпомагане изгражда умения за оптимално използване на слабото зрение и за подобряване на зрителната ефективност.
С учениците се работи два, три или четири часа в седмицата в зависимост от нуждите и възрастта на всеки от тях.
В кабинета и в учебните заведения се провеждат консултации с учителите и родителите на децата с нарушено зрение относно обучението им по общообразователните предмети, начина на изпитване, оценяване и проверка на писмените им работи.

 Рехабилитатор на слуха и говора

Рехабилитацията на слуха и говора е комплекс от дейности за стимулиране на остатъчния слух и на езиковото и речевото развитие на децата и учениците с нарушен слух с различен тип слухопротезиране (конвенционални слухови апарати или кохлеарни импланти), които се обучават в детските градини и училищата в системата на предучилищното и училищното образование.

Рехабилитатора на слуха и говора извършва корекционна и компенсаторна работа с всяко дете или ученик с увреден слух съобразно възрастовите и индивидуалните му потребности, вида и степента на загуба на слуха.

Рехабилитацията на слуха и говора като част от допълнителната подкрепа за личностно развитие на децата в детската градина и на учениците в училището включва превантивна, диагностична, корекционно-рехабилитационна, компенсаторна и консултативна дейност, свързана със стимулиране на слуховата функция, развитието на речта, езика и комуникативните способности на децата и учениците с нарушен слух.

Сензорен терапевт

При сензорно-интегративната терапия в специално подготвена за целта среда на детето се дава възможност да трупа богат сетивен опит, който то осмисля, като се акцентира на вестибуларния, проприоцептивния и тактилния опит. С помощта на терапевта детето стига до успех, който от своя страна развива самочувствието и самостоятелността му. Това е необходимо, за да се постигне оптимална мотивация, водеща от своя страна до подобряване на учебните резултати. Терапията е съобразена с индивидуалните възможности на всяко дете и е ориентирана към неговите потребности.

Цел на терапията е да се постигне добро възприятие, преработка на собствените възприятия, на равновесието и на тактилните усещания, както и на всички други сетива, което е  база за пълноценно учене. Стимулите подпомагат детето да работи активно, да изследва света и да оформя една зряла и ефективна организация на процесите в централната нервна система.

Сензорна интеграция – вижте повече