Обучение в ЦСОП

888888_Fotor

Обучение на тема „Стратегии за разпознаване, преподаване и подкрепа на деца и ученици с хиперактивност и дефицит на внимание (ХАДВ) и от аутистичен спектър в условията на общообразователната среда” беше проведено в Центъра за специална образователна подкрепа „Свети Теодосий Търновски” във Велико Търново. Обучителите от регионалния център Венцислава Димитрова и Илияна Василева запознаха участниците с ключовите области в детското развитие, с основните маркери и характерна симптоматика при деца от аутистичния спектър и с ХАДВ. Беше им предоставена възможност да приложат модели и техники за работа при ученици със специални образователни потребности в процеса на подготовка на педагогическите ситуации. Беше обсъдена ролята на всеки от членовете на екипа за подкрепа за личностно развитие при изготвяне на съобразени с потребностите на детето стратегии за работа с цел създаване на функционално адаптирана физическа и социална среда в учебното заведение.

IMG_4457_Fotor