Приобщаване

Предоставяне на допълнителна подкрепа

В Закона за предучилищното и училищното образование помощта, оказвана от педагогическите специалисти на децата и учениците със специални образователни потребности, е наречена „предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие“. Децата и учениците, които са в групите за ресурсно подпомагане, си остават в тях, ако педагогическите екипи и родителите не решат нещо друго. Но ние подаваме ръка и на всяко дете извън тези групи, което не може само да се справи в училището или в детската градина. Затова предлагаме на вниманието на родителите и учителите, както и на всички съмишленици, процедурата, която е нужно да се спази, за да получат нуждаещите се по-малки или по-големи момчета и момичета нашата помощ и подкрепа.

 1. В началото на учебната година директорът на учебното заведение определя със заповед координатор, ръководещ процеса на предоставяне на обща и допълнителна подкрепа.
 2. Учителите и другите педагогически специалисти извършват дейности, диагностициращи знанията и уменията на всички деца/ученици в началото на учебната година.
 3. Резултатите се анализират и при анализа може да се установи, че има ученици, които са под обичайното ниво за съответния клас.
 4. За тези, които изостават малко, се предприема допълнително обучение по учебни предмети, което се прекратява, когато изоставащите постигнат изискванията на държавния образователен стандарт за общообразователна подготовка. Ако при тази дейност няма положителни резултати в рамките на три месеца, за изоставащия ученик се предвижда оказване на допълнителна подкрепа.
 5. На децата и учениците, които изостават значително, се извършва оценка на индивидуалните  потребности, която предхожда предоставянето на допълнителна подкрепа.
 1. За оценка на индивидуалните потребности по т.5 директорът на учебното заведение, със своя заповед, сформира Екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците, включващ задължително психолог/педагогически съветник и логопед. В Екипа се включват и други педагогически специалисти. Част от членовете (или всички членове) могат да бъдат и от друга образователна институция. Родителят представя заявление за извършване на оценката и медицински документ (при наличие на такъв в зависимост от потребностите на детето). 
 2. Всеки член на Екипа за подкрепа за личностно развитие извършва самостоятелно оценяване на всяко дете и попълва съответната част от Карта за оценка на индивидуалните потребности на детето или ученика. Оценяването се провежда в срок от 1 до 3 месеца от началото на учебното време, като не е задължително да се изчаква изтичането на целия период, но времето за извършване на оценката трябва да е най-малко 14 дни. Оценка на индивидуалните потребности може да се извършва и в друго време през учебната година, когато са налице индикации за дете/ученик със специални образователни потребности.
 3. Следва заседание на Екипа за подкрепа за личностно развитие, на което се обсъждат и приемат решения относно образователните нужди на обследваните деца. Решенията са за вида на допълнителната подкрепа, за направленията/предметите, по които ще се работи по адаптирано учебно съдържание и индивидуална програма и за специалистите които ще осъществяват процеса и се вписват в протокол, с който се запознават родителите.
 1. Когато Екипът е решил, че оценените деца се нуждаят от допълнителна подкрепа, директорът на учебното заведение в 3-дневен срок изпраща решението до директора на Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование с предложение да бъде одобрено предоставянето на допълнителна подкрепа.
 2. След получаване на предлижението директорът на Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование определя мобилна група от състава на Регионалния екип за подкрепа за личностно развитие, която на място да разгледа решенията на Екипа от учебното заведение.
 3. Мобилната група извършва следните дейности:

   а) разглежда на място всички документи и провежда разговор с членовете на местния екип във връзка с извършената оценка;

   б) извършва наблюдава детето/ученика;

   в) среща се с родителя/представителя на детето/лицето, което полага грижи за детето;

  г) след извършването на предходните дейности, мобилната група запознава ръководителя на регионалния екип с констатациите си, след което ръководителят  писмено предлага на директора на Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование да одобри (или отхвърли) предоставянето на допълнителна подкрепа.

 1. Директорът на Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование взема решение относно предоставянето на допълнителна подкрепа на децата/учениците със специални образователни потребности и уведомява писмено директора на учебното заведение за взетото решение.
 2. Когато решението на директора на Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование относно предоставянето на допълнителна подкрепа е положително, Екипът в училището/детската градина извършва следните дейности:

     а) определя формата на обучение на детето и изготвя план за подкрепа;

   б) до 1 месец от извършването на оценката изготвя индивидуални учебни програми и индивидуален учебен план, когато това е нужно в зависимост от потребностите та детето/ученика, начина на оценяване и формата на обучение.

   в) проследява развитието на детето, отчита резултатите от работата на специалистите и, със съгласието на родителя, прави промени в плана за подкрепа и в индивидуалните учебни програми, ако това се налага;

   г) извършва консултативна дейност с другите деца/ученици в групата/класа, с родителите и учителите по въпросите на приобщаващото образование;

   д) до 7 дни след края на първия срок и до 10 дни след края на втория срок изготвя писмен доклад до директора на учебното заведение, съдържащ информация за развитието на детето, за постигнатите резултати, за използваните методи и средства за работа при изпълнението на плана за подкрепа.

На вниманието на родителите: Ако родителят не е съгласен с оценката на индивидуалните потребности на неговото дете, направена от Екипа в учебното заведение, той може да подаде заявление до директора на Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование за повторна оценка. Повторната оценка се извършва от Регионалния екип.

Допълнителна информация: Описаната процедура за предоставяне на допълнителна подкрепа е еднаква и за училищата, и за детските градини. Тя може да се прилага не само в началото на учебната година, но и в друго време, ако се установи, че индивидуалните потребности на дете или ученик изискват предоставянето на допълнителна подкрепа за личностно развитие. 

Оценяване на учениците със специални образователни потребности

На учениците със специални образователни потребности, които работят по индивидуална учебна програма, се поставят само оценки с качествен показател, които са: 

   среща затруднения             справя се            постига изискванията

С тези оценки се оценяват постиженията на ученика по индивидуалната му програма, а не знания по държавния образователен стандарт за общообразователна подготовка. Когато ученик със специални потребности постигне изискванията по определен предмет съгласно държавния образователен стандарт за общообразователна подготовка, след решение на Екипа в учебното заведение и със съгласието на родителя, може да бъде преустановено обучението му по индивидуална програма по този предмет. Ако ученик със специални потребности постигне изискванията по всички предмети за съответния клас съгласно държавния образователен стандарт за общообразователна подготовка, тогава, след решение на Екипа в учебното заведение и със съгласието на родителя, ученикът може да излезе от системата за допълнителна подкрепа и да започне да работи по държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка.

В кои случаи се предприема първо обща, а след това допълнителна подкрепа

Общата подкрепа е свързана с всички деца и ученици в предучилищното и училищното образование и е описана подробно в глава втора на Наредбата за приобщаващо образование.

Действията на учебното заведение в рамките на общата подкрепа, които са свързани с предоставянето на допълнителна подкрепа са входящата диагностика, допълнителното обучение по учебни предмети и оценката на индивидуалните потребности.

В началото на всяка учебна година се провежда входяща диагностика, при която се разграничават деца и ученици, които постигат държавния образователен стандарт и такива, които срещат затруднения. Когато изоставането се дължи на по-тежко увреждане, на сериозен образователен дефицит или на видими проблеми с адаптацията, тогава директно се предприемат действия за предоставяне на допълнителна подкрепа (глава IV от Наредбата). 

Ако обаче детето/ученикът не показва голямо изоставане и се вписва сравнително добре в училищната среда, тогава е нужно да му се даде шанс – в рамките на три месеца с него се работи индивидуално по проблемните учебни предмети (в Наредбата дейността е наречена „допълнително обучение по учебен предмет“) и ако след този период няма напредък, тогава се пристъпва към процедурата за предоставяне на допълнителна подкрепа.