Програма за квалификация на педагогически специалисти

Teacher lecturing to several students, with notebooks

Във връзка с чл. 50, ал. 1, т. 3 и чл. 222, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 11, ал. 1 от Правилника за устройството и дейността на регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование Регионален център, област Велико Търново организира безплатни обучения в областта на квалификационната дейност на педагогическите специалисти по отношение на приобщаващото образование и допълнителната подкрепа за личностно развитие на децата и учениците. Продължителността на едно обучение е 16 академични часа (8 присъствени и 8 дистанционни), като всеки участник получава удостоверение за един квалификационен кредит. Заявки за обучения по посочените теми се приемат на имейл адрес  regionalencentar_vt@abv.bg 

 

ТЕМА 1:  Обучение и подкрепа за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности

Предназначение: за учители, възпитатели, педагогически съветници, ресурсни учители, психолози и логопеди.

Тематична рамка на програмата: Квалификационната програма е насочена към формиране на професионална осведоменост и умения за различни приобщаващи практики, пряко свързани с обучението на деца/ученици със специални образователни потребности. Предвидена e практическа подготовка, при която специалистите придобиват умения за функционално оценяване на капацитета за участие на тези деца/ученици в образователния процес, за разработване на индивидуална учебна програма, подготовка на педагогически ситуации, уроци и други дейности.

Брой часове и квалификационни кредити: 16 часа (1 квалификационен кредит)

Форма на обучение: присъствена, частично присъствена

Място на провеждане: Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Велико Търново или по договаряне на друго място.

Програмата завършва с: разработване на индивидуални образователни програми и на различни педагогически ситуации и уроци с участието на различни педагогически специалисти.

Обучители:    Анастасия Точева – ресурсен учител

                         Любомир Вълковски – ресурсен учител

 ТЕМА 2:  Основни моменти в прилагането на приобщаващото образование

Предназначение: за директори, заместник-директори, учители, възпитатели, педагоги-чески съветници, ресурсни учители, психолози и логопеди.

Тематична рамка на програмата: Квалификационната програма е насочена към философията и развитието на приобщаващото образование, неговата същност и параметрите на практическото му приложение. Формиране на работещ приобщаващ екип, умения, които трябва да притежават членовете му и към какви принципи да се придържат. Придобиване на професионална осведоменост и на умения за създаване на функционално адаптирана физическа и социална училищна среда.

Брой часове и квалификационни кредити: 16 часа (1 квалификационен кредит)

Форма на обучение: присъствена, частично присъствена

Място на провеждане: Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Велико Търново или по договаряне на друго място.

Програмата завършва с: решаване на казус и представяне на добри практики, свързани с процеса на приобщаващото образование.

Обучители:    Венцислава Димитрова – психолог

                          Илияна Василева – психолог

ТЕМА 3:  Адаптиране на учебното съдържание и използването на технически помощни средства в образователния процес.

Предназначение: за учители, възпитатели, педагогически съветници, ресурсни учители, психолози и логопеди.

Тематична рамка на програмата: Основна цел на обучението е запознаването с различни подходи и техники при адаптирането на учебното съдържание и тяхното прилагане, с видовете технически средства и помощни технологии в зависимост от вида на увреждането. Специалистите придобиват знания и умения за разграничаване на подходите към децата и учениците със специални образователни потребности и за успешно планиране на обучителния процес и на другите училищни дейности.

Брой часове и квалификационни кредити: 16 часа (1 квалификационен кредит)

Форма на обучение: присъствена, частично присъствена

Място на провеждане: Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Велико Търново или по договаряне на друго място.

Програмата завършва с: решаване на казус и представяне на проект (урок), свързан с темата на обучението.

Обучители:    Анастасия Точева – ресурсен учител

                         Любомир Вълковски – ресурсен учител

ТЕМА 4:  Обучителни стратегии за работа при деца и ученици със специални образователни потребности.

Предназначение: за учители, възпитатели, педагогически съветници, ресурсни учители, психолози и логопеди.

Тематична рамка на програмата: Квалификационната програма е посветена на запознаването с особеностите в развитието на децата и учениците от аутистичния спектър на развитие. Тя включва класическа и съвременна визия за познавателните, емоционалните и поведенческите трудности, за талантите и обозначава индивидуалните тенденции на развитие. Специалистите придобиват умения за функционално оценяване на тези деца и ученици в образователния процес, за разработване на индивидуална образователна програма и подготовката на педагогически ситуации, уроци и други дейности.

Брой часове и квалификационни кредити: 16 часа (1 квалификационен кредит)

Форма на обучение: присъствена, частично присъствена

Място на провеждане: Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Велико Търново или по договаряне на друго място.

Програмата завършва с: решаване на казус и представяне на проект/урок/ свързан с темата на обучението.

Обучители:    Венцислава Димитрова – психолог

                          Илияна Василева – психолог

ТЕМА 5: Приобщаване на деца и ученици със сензорни увреждания в детската градина и училището.

Предназначение: за учители, възпитатели, педагогически съветници, ресурсни учители, психолози и логопеди.

Тематична рамка на програмата: Обучението е насочено към запознаване с основните методи на обучение при деца и ученици с увреден слух и с нарушено зрение. Квалифиционната програма акцентира върху трудностите, които те срещат в учебна среда и стратегиите за разрешаването им. Специалистите придобиват знания за провеждане на обучение по специалните учебни предмети за ученици със сензорни увреждания, както и практически умения, свързани с използването на технически средства, улесняващи обучението на тези групи деца и ученици със специални образователни потребности.

Брой часове и квалификационни кредити: 16 часа (1 квалификационет кредит).

Форма на обучение: присъствена, частично присъствена.

Място на провеждане: Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование или по договаряне на друго място.

Програмата завършва с: решаване на казус и представяне на проект (урок), свързан с темата на обучението.

Обучители:    Петя Панова – учител на деца с нарушено зрение

                          Силвия Георгиева – психолог

ТЕМА 6: Играта при деца със специални образователни потребности.

Предназначение: за учители, възпитатели, педагогически персонал, психолози, логопеди.

Тематична рамка на програмата: Квалификационната програма е насочена към всички педагогически специалисти, които работят с деца и ученици. Тя включва запознаване с възрастовите периоди на развитие на детската игра, ролята на играта в детското развитие, как чрез различни играчки могат да се стимулират различни сетива, които да бъдат използвани за повишаване ефективността на когнитивните процеси. Ролята на играта за създаване на приобщаваща среда в класната стая и в детската градина. Запознаване с ролевите игри и играта „наужким“ и тяхното значение за детското развитие. Драматизациите и развитието на игровите умения за импровизация и включването им в учебния процес.

Брой часове и квалификационни кредити: 16 часа (1 квалификационет кредит).

Форма на обучение: присъствена, частично присъствена.

Място на провеждане: Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование или по договаряне на друго място.

Програмата завършва с: решаване на казус и представяне на добри практики, свързани с прилагането на играта в педагогическия процес.

Обучители:    Петя Панова – учител на деца с нарушено зрение

                          Силвия Георгиева – психолог