Функционална оценка – обучения

4558391-200

Във връзка с прилагането на Международната класификация на функционирането, уврежданията и здравето за деца и юноши (ICF-CY) при предоставянето на допълнителна подкрепа на деца и ученици със специални образователни потребности през периода 11.10.2023 г. – 30.11.2023 г. в регионалния център се проведе първият етап от обучителния курс на екипите за подкрепа за личностно развитие, свързан с извършването на функционалната оценка на децата/учениците с индикации за специални образователни потребности и изготвянето на кратката карта за оценка и на плана за подкрепа. Специалистите от регионалния център Илияна Василева – психолог и координатор на сектор „Методическа дейност“ и Любомир Вълковски – ресурсен учител и координатор на сектор „Ресурсно подпомагане“ проведоха поредица от 18 обучителни курса, в които участваха 186 педагогически специалисти от цялата област. В присъствената част бяха разгледани всички раздели на двата документа, участниците получиха подробни насоки за правилното им изготвяне, илюстрирани с подходящи примери от педагогическата практика, а задачата за домашна работа изискваше всеки екип да изготви карта за функционална оценка и план за подкрепа по предварително зададени от обучителите казус. След приключване на дистанционната част от първия етап на обучителния курс през месец февруари ще бъде проведен и втория етап, посветен на пълната карта за функционална оценка, след края на който участвалите в обученията специалисти ще получат съответните сертификати.