Отлагане от първи клас

Съгласно чл. 139, ал. 1 от Наредба за приобщаващото образование регионалният екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности отлага по обективни причини от задължително обучение в първи клас, но за не повече от една учебна година, деца със специални образователни потребности след подадено заявление от родителя, когато здравословното състояние и/или индивидуалните потребности на детето не позволяват постъпване в първи клас.

Родителите, които желаят децата им да бъдат отложени от първи клас, трябва да подадат следните документи:

  1. Заявление – ИЗТЕГЛЕТЕ
  2. Протокол от лекарска консултативна комисия или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
  3. Удостоверението за задължително предучилищно образование с препоръки за включването на детето в допълнителна подкрепа за личностно развитие.
  4. Други документи с информация за детето, включително от изследвания и консултации.

Документите се приемат всеки работен ден от 1 до 30 юни 2024 г. от 8.30 ч. до 17.00 ч. в регионалния център.

Решенията на регионалния екип за отлагане се вземат в срок до 30 юни.