Новини

Обучение в ДГ „Радост“, гр. Елена

333333333333333_Fotor

На 19 февруари Силвия Георгиева и Любомир Вълковски, обучители от регионалния център, проведоха обучение в ДГ „Радост“, гр. Елена на тема „Обучение и подкрепа за  личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности“. Обучителният курс, в който взеха участие 11 педагогически специалисти от учебното заведение, беше структуриран в няколко модула:

 1. Подкрепата за личностно развитие в Закона за предучилищното и училищното образование и в Наредбата за приобщаващото образование.
 2. Същност на функционалната оценка на индивидуалните потребности на дете с индикации за специални образователни потребности.
 3. Аспекти на адаптирането и диференцирането на учебното съдържание.
 4. Специфични подходи при учебната, възпитателната и корекционната дейност при деца с различен тип нарушения в развитието.
 5. Високо- и нискотехнологични помощни средства.
 6. Практически задачи, изпълнени от участниците (решаване на казуси от практиката)
 7. Задаване на домашна работа (в изпълнение на изискването за дейност в рамките на 8 неприсъствени академични часа).

След приключване на пълния курс на обучението участниците получиха удостоверения за участие с 1 квалификационен кредит.

Обучение в СУ „Владимир Комаров“

888_Fotor

На 15 февруари психолозите от регионалния център Илияна Василева и Венцислава Димитрова проведоха обучение в СУ „Владимир Комаров“, гр. Велико Търново на тема „Управление на предизвикателното и агресивното поведение в училищна среда“. Обучението, в което участваха директорът на учебното заведение и още 12 педагогически специалисти, беше насочено към характеристиките и особеностите на предизвикателното и агресивното поведение в училищна среда, към придобиване на умения за използване на приложими стратегии, методи и подходи за управление на предизвикателното и агресивното поведение и за справяне с проявите на насилие и тормоз и към формиране на цялостен училищен подход за изграждане на сигурна и безопасна училищна среда.

Събитието беше отразено и във фейсбук страницата на училището: Искаме да изразим нашата искрена благодарност към г-жа Дончева и екипа от регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Велико Търново за споделеното знание и опит. Специални благодарности на г-жа Венцислава Димитрова и г-жа Илияна Василева, които с грижа и професионализъм допринесоха за успешното провеждане на обучението.

999_Fotor

Обучение – адаптирано съдържание

viber_изображение_2024-01-24_15-43-34-648

На 24 януари екип от регионалния център проведе обучение на педагогическите специалисти от ДГ „Щастливо детство“, гр. Горна Оряховица на тема „Адаптиране на учебното съдържание и използването на технически помощни средства в образователния процес”. Обучителният курс, проведен от психолога Силвия Георгиева и специалният педагог Любомир Вълковски включваше от една страна теоретична информация относно адаптираното съдържание, диференцираният подход на преподаване и особеностите при работата с деца с различни нарушения и увреждания и от друга – практически насоки за изготвяне на адаптирано учебно съдържание по всяко от образователните направления и групова работа на участниците по зададени от обучителите казуси от педагогическата практика. Във втората част от обучението бяха представени и демонстрирани подходящи за оптимизиране на обучението на децата със специални потребности ниско- и високотехнологични помощни средства. След успешното изпълнение на зададената домашна работа участниците в обучението ще получат по един квалификационен кредит.

viber_изображение_2024-01-24_15-43-34-692

Функционална оценка – обучения

4558391-200

Във връзка с прилагането на Международната класификация на функционирането, уврежданията и здравето за деца и юноши (ICF-CY) при предоставянето на допълнителна подкрепа на деца и ученици със специални образователни потребности през периода 11.10.2023 г. – 30.11.2023 г. в регионалния център се проведе първият етап от обучителния курс на екипите за подкрепа за личностно развитие, свързан с извършването на функционалната оценка на децата/учениците с индикации за специални образователни потребности и изготвянето на кратката карта за оценка и на плана за подкрепа. Специалистите от регионалния център Илияна Василева – психолог и координатор на сектор „Методическа дейност“ и Любомир Вълковски – ресурсен учител и координатор на сектор „Ресурсно подпомагане“ проведоха поредица от 18 обучителни курса, в които участваха 186 педагогически специалисти от цялата област. В присъствената част бяха разгледани всички раздели на двата документа, участниците получиха подробни насоки за правилното им изготвяне, илюстрирани с подходящи примери от педагогическата практика, а задачата за домашна работа изискваше всеки екип да изготви карта за функционална оценка и план за подкрепа по предварително зададени от обучителите казус. След приключване на дистанционната част от първия етап на обучителния курс през месец февруари ще бъде проведен и втория етап, посветен на пълната карта за функционална оценка, след края на който участвалите в обученията специалисти ще получат съответните сертификати.

Функционална оценка – насоки

На основание чл. 78 от Наредбата за приобщаващото образование, съгласно изпълнението на Проект BG05M2OP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014–2020 г. и във връзка с прилагането на Международната класификация за функционирането на човека, уврежданията и здравето на деца и юноши (ICF-CY) от началото на 2023-24 учебна година при извършването на оценка на индивидуалните потребности на децата и учениците, за които има индикации, че са със специални образователни потребности, по процедурите за предоставяне на допълнителна подкрепа и за насочване към обучение в изнесени групи/паралелки в център за специална образователна подкрепа или в социална услуга на общността, екипите за подкрепа за личностно развитие (ЕПЛР) трябва да използват кратка и пълна карта за функционална оценка съгласно Насоки за прилагане на Картата за функционална оценка на индивидуалните потребности на децата и учениците със специални образователни потребности и с хронични заболявания. При извършване на оценката, членовете на ЕПЛР попълват кратката карта, а след финализиране на процедурата по предоставяне на допълнителна подкрепа или за насочване към изнесена група/паралелка със заповед на директора на регионалния център, в срок до една учебна година попълват и пълната карта. След получаването на посочената заповед на директора на регионалния център ЕПЛР изготвя план за подкрепа по поместения в Насоките модел и в 30-дневен срок изпраща копие от плана за подкрепа в регионалния център.

Етапи на функционалната оценка:

1.Неформално оценяване на детето/ученика и информиране на координатора

2.Заявление от родителя за оценка на индивидуалните потребности на детето/ученика

3.Заповед на директора за извършване на функционална оценка от ЕПЛР

4.Процес на оценяване (най-малко 14 работни дни)

5. Изготвяне на кратка карта за функционална оценка за насочване на детето/ученика към допълнителна подкрепа

5.Доклад до директора/протокол на ЕПЛР за резултатите от оценката

6.Заявление на директора на учебното заведение до директора на РЦПППО за одобрение на допълнителната подкрепа с приложено копие от кратката карта за функционална оценка (до 7 дни след края на оценката)

7.Процедура по одобряване/неодобряване на допълнителната подкрепа (до един месец от датата на заповедта на директора на регионалния център за мобилна група)

За изтегляне:

Кратка карта за функционална оценка
Пълна карта за функционална оценка
План за подкрепа
Насоки за прилагане на картата за функционална оценка
МКФУЗ – Подробна класификация с определения

Признание за Регионалния център

888-1_Fotor  888-2_Fotor

На 8 юни Регионалното управление на образованието във Велико Търново връчи традиционните по случай Деня на Светите братя Кирил и Методий награди на изявени педагогически специалисти от областта. Наред с ежегодните отличия за учители и директори на учебни заведения, за пръв път беше връчена и награда за училищен психолог, с която, за цялостната си дейност в системата на предучилищното и училищното образование през учебната година, бе удостоена г-жа Илияна Василева от Регионалния център във Велико Търново.

888-4_Fotor

Прием при президента

IMG_20230524_194948  IMG_20230524_182646+++

Традиционният прием по случай Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, организиран от президента на Република България, се проведе и тази година на 24 май в Националния исторически музей, като събра представители от културния, просветния, обществения и политическия живот на страната. На празничната среща, открита с националния химн в изпълнение на хора на Националното музикално училище „Любомир Пипков“ като представител на РЦПППО, област Велико Търново присъства ресурсният учител от гр. Свищов Моника Симеонова.

Отлагане от първи клас

Съгласно чл. 139, ал. 1 от Наредба за приобщаващото образование регионалният екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности отлага по обективни причини от задължително обучение в първи клас, но за не повече от една учебна година, деца със специални образователни потребности след подадено заявление от родителя, когато здравословното състояние и/или индивидуалните потребности на детето не позволяват постъпване в първи клас.

Родителите, които желаят децата им да бъдат отложени от първи клас, трябва да подадат следните документи:

 1. Заявление – ИЗТЕГЛЕТЕ
 2. Протокол от лекарска консултативна комисия или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
 3. Удостоверението за задължително предучилищно образование с препоръки за включването на детето в допълнителна подкрепа за личностно развитие.
 4. Други документи с информация за детето, включително от изследвания и консултации.

Документите се приемат всеки работен ден от 1 до 30 юни от 8.30 ч. до 17.00 ч. в регионалния център.

Решенията на регионалния екип за отлагане се вземат в срок до 30 юни.

Да живее рокендрола

5555_Fotor

Едва ли повечето от днешните тийнейджъри знаят каква музика са слушали техните предшественици – гимназистите от 60-те години на миналия век, тъй като сегашният океан от горещи хитове е толкова необятен, че малцина могат да го преплуват, да погледнат отвъд далечните му брегове и да се докоснат до музикалната съкровищница на миналото.

Един от тези щастливци е ученикът със специални образователни потребности от ПГТ „Д-р Васил Берон“ във Велико Търново Жан Сетракян. Жан е в XI клас, от години, благодарение на старите семейни грамофонни плочи, живее с музиката на Елвис Пресли, вече знае много от песните му и освен че успешно ги пее, е усвоил в детайли и неповторимото сценично поведение на краля на рока. Жан казва, че може би Елвис се е преродил в него и не се смята за обикновен негов имитатор. Младият талант има вече репертоар от около 20 песни, два концерта, мениджър, който организира сценичните му изяви, предстоящи участия и разбира се, немалко фенове, без които подобни начинания губят смисъл.

7777

Насочване на ученици със специални образователни потребности към професионално образование след VII клас

Регионалният екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности изготвя становище за насочването на ученици със специални образователни потребности, които ще получат удостоверение за завършен VII клас, за продължаване на обучението им през учебната 2023-24 година в профили и специалности от професии, които са съобразени с индивидуалните им потребности и здравословното им състояние.
За изготвяне на становището родителят подава до директора на регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, област Велико Търново от 3 до 21 май 2023 г. (от 8.30 до 17.00 часа) следните документи:
1. заявление за насочване за обучение в профили или в специалности от професии; Изтеглете
2. оригинал на медицинско свидетелство, издаден от общопрактикуващия лекар на ученика, за липса на противопоказания при кандидатстване по профил или по специалност от професия;
3. всички документи, съдържащи информация за здравословното състояние и социалното положение на детето, документи, издадени от съда, както и други документи, които имат отношение към обучението и образованието на ученика;
4. протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия и/или решение на териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК) и/или на Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК) с приложена лична амбулаторна карта, съдържаща информация за проведени изследвания, консултации, епикризи и други, които удостоверяват заболяването.