Комплект документи на дете със СОП

 1. Титулна страница с имената на детето или ученика;
 2. Заявление от родителя до директора на учебното заведение за извършване на оценка на индивидуалните потребности и/или за включване в групата за ресурсно подпомагане;
 3. Заповед на директора на учебното заведение за сформиране на Екип за подкрепа за личностно развитие за конкретното дете или ученик;
 4. План за допълнителна работа по образователни направления/учебни предмети, по които детето/ученикът изостава (дейността се извършва от педагогическите специалисти в учебното заведение в рамките на общата подкрепа, преди да се поиска допълнителна подкрепа); 
 5. Карта за оценка на индивидуалните потребности;
 6. Медицински документ (при наличие на такъв), издаден от съответния лекар специалист или от съответната лекарска комисия с приложени резултати от проведени медицински консултации и изследвания, в зависимост от вида увреждане или нарушение (копие);
 7. Заповед на директора на Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, одобряваща предоставянето на допълнителна подкрепа за детето;
 8. План за подкрепа;
 9. Индивидуален учебен план (при необходимост в зависимост от начина на оценяване и формата на обучение);
 10. Индивидуални учебни програми (по направленията/предметите, по които децата/учениците не покриват държавния образователен стандарт за общообразователна подготовка);
 11. Доклад на Екипа до директора за развитието на детето през първия срок;
 12. Доклад на Екипа до директора за развитието на детето през втория срок;
 13. Писмени и тестови работи на детето или ученика.
 14. Други документи, свързани с обучението и развитието на детето/ученика.