Проекти – дейности и материали

Регионалният център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Велико Търново е партньор в следните  международни проекти:

 

***********************************************

1.

  лого рц         sos

  Стъпки към самостоятелност  2011-2012 г.   

Съвместно с „SOS Детски селища”, България и с финансовата подкрепа на фондация „Велукс”, Дания – два етапа. Координатор на проекта – Илияна Василева.

През  месец юни 2011 г. бе одобрен за финансиране проект  „Стъпки към самостоятелност“  в  сътрудничество  със  SOS  „Детски селища  –  България“   и фондация „Велукс“- Дания. Проектът се реализира на два етапа. Основна  цел на проекта е  създаването на  умения за работа в екип и усвояване и прилагане на конкретни практически методи в работата  с деца  и  ученици със специални образователни потребности. Целевите групи са: учители от общообразователни детски градини и училища, родители на деца с увреждания, ресурсни учители, социални работници и представители на SOS „Детски селища“. С реализацията на дейностите по  проекта се усвояват конкретни подходи и методи за работа, съобразно  вида увреждане, повишава се активността на родителите в процеса на обучение и възпитание на техните деца  и  се повишава професионалната компетентност на всички участници.

Първи етап – период на легитимните дейности на проекта:                    1 юли 2011 г. – 31 декември 2011 г.

Втори етап – период на легитимните дейности на проекта:                                1 септември 2012 г. – 1 март 2013 г.

В рамките на двата етапа са обхванати учители и родители на деца със специални образователни потребности от всички общини в област Велико Търново.

Брошура 1          Брошура 2

***********************************************

2.

чов ресурси1 лого рц  education

Изкуството и занаятите като връзка между образованието и професионалния живот

(Art and Craft as a Link Between Education and Working Life)  2010-2012 г.

Секторна програма „Коменски”. Програма  „Учене през целия живот”. Многостранни училищни партньорства. Координатор на проекта – Венцислава Димитрова.

Проектът е насочен  към  развиване на манипулативни умения и сръчности  на учениците със СОП с цел ранно професионално ориентиране, обмяна на опит и добри практики в обучението на учениците с увреждания на международно ниво.  Партньори на Ресурсен център – Велико Търново са образователни институции от Словакия, Полша, Италия, Испания, Естония и Турция. Дейностите по изпълнението на проекта включват изработване  на  занаятчийски произведения и произведения на изкуството  в часовете по  изобразително изкуство, домашен бит и техника, професионално обучение, както и ученически обмен. Участници в изпълнението  на дейностите са специалисти от Ресурсен център – Велико Търново, ученици със СОП  от общообразователните  училища   на областта и учители  и ученици  –  консултанти  от съответните училища. По време на двете години на реализиране на дейностите  са  проведени  работни срещи  в Словакия, Италия, Турция и Естония, осъществен е ученически обмен. Изработени  са произведения  от хартия, дърво, текстил и хранителни материали, а крайните  продукти са  публикувани в сайта на проекта.

Периодично изработените от учениците произведения са включвани в изложби, организирани както в Ресурсен център, така и в избраните училища на територията на областта. 

По време на финалната работна среща, проведена в България (18.05.2012г.) бе проведен Ден на отворените врати в най-голямото училище на територията на областта – СОУ «Емилиян Станев». Училището е с дългогодишни традиции в обучението по различни видове изкуства и занаяти.

Брошура-BG          Brochure-EN          Сайт

***********************************************

3.

admin-ajax  лого рц

Академия за многостранни интереси

(Academy of Multiple Intelligence)  2012-2014 г.

Секторна програма „Коменски“. Програма „Учене през целия живот“. Многостранни училищни партньорства. Координатор на проекта – Донка Дончева.

Дейностите по проекта са с идея за по-интензивното европейско сътрудничество.

Разширяването на знанията за различни култури, традиции и научни постижения ще допринесе за развитието на европейската мисъл.

В частност чрез задълбочаването на знанията и подобряването на езиковите умения се осъществява основната цел на проекта – да изгради приятелски и интелигентни взаимоотношения.

Важна част от проекта е развитието на уменията за съвместна работа и всеки участник може да представи своята страна, община и мястото, където живее.

Участието в която и да е дейност дава реална възможност за разширяване на знанията за други страни, води до разбирането, че традициите допринасят за развитието на единно европейско мислене.

Допълнителни важни аспекти:

Да почувстваме Европа като единна територия.

Да разбираме чуждите страни, като ги съпоставяме със своята родина.

Да приемаме пътуването из Европа като естествен процес.

Да станем част от Европа, но да пазим националната си идентичност.

Да пътуваме до различни точки на Европа, да разбираме проблемите на отделните народи,  да даваме шанс на децата от ниските социални слоеве да видят света.

Да придобием езикови умения за използването на английски език и на родните езици на партньорите.

Да изградим изследователски интерес към изучаването на различни страни и култури.

Учителите и учениците да получат информация за други образователни системи.

Да насърчим преподавателите в прилагането на нови методи и средства в своите класове.

Брошура-BG          Brochure-EN          Сайт          

 

***********************************************

4.

e care  erasmus  лого рц

Ранна превенция на злоупотребата с деца

(Early Child Abuse Response Enabling – E-Care)  2015-2017 г.

Програма „Еразъм“. Ключова дейност 2 – Стратегически партньорства. Координатор на проекта – Венцислава Димитрова.

Проектът е насочен към откриване и ранна превенция на злоупотребата с деца в училищна възраст, справяне с агресията и различните форми на тормоз в училище, обмяна на опит и добри практики на международно ниво. Целевите  групи са учители и други специалисти от Ресурсен център – Велико Търново, учители от общообразователните училища на територията на област Велико Търново, ученици в начален и среден курс, социални работници и представители на други институции, ангажирани с темата за превенция на агресията и тормоза в училищна среда. Държавите – партньори в проекта са образователни институции и неправителствени организации от Турция, Гърция, Румъния, Испания, Италия и Португалия.

Фейсбук       Бюлетин 1 – април, 2016     Листовка БГ

***********************************************