В помощ на учителите

I.

Какво да направим, ако установим, че някое от децата, с които работим, сериозно изостава в учебния процес или има проблеми с вниманието, концентрацията и общуването?

Информираме координатора на общата и допълнителната подкрепа в учебното заведение, в което работим. Той запознава директора, който със заповед сформира екип за подкрепа за личностно развитие след подадено заявление от родителя за оценка на индивидуалните потребности. Екипът (след изразеното писмено съгласие от страна на родителя) извършва оценка на индивидуалните потребности на детето и взема решение за предоставяне на допълнителна подкрепа. Директорът на учебното заведение изпраща до директора на Регионалния център заявление за одобряване на допълнителната подкрепа. Регионалният екип, след като извършва предписаните в закона действия, взема решение и предлага на директора на Регионалния център да одобри или да не одобри предоставянето на допълнителна подкрепа на обследваното дете. Допълнителната подкрепа за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности се изразява най-често в ресурсно подпомагане. Екипът в учебното заведение изготвя и предлага на родителя план за подкрепа и при необходимост индивидуален план и индивидуална програма за обучение на детето. Ако родителят не е съгласен с оценката на училищния екип, той може да поиска от Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование повторна оценка на индивидуалните потребности на детето, която се извършва от регионалния екип в Регионалния център.

II.

Кои са най-често срещаните затруднения в учебния процес при учениците със специални образователни потребности?

Най-често тези ученици имат сериозни пропуски в усвояването на устната и писмената реч, проблеми с обработването и възпроизвеждането на получената информация, трудности при извършването на основните математически операции – събиране, изваждане, умножение и деление, дефицит на вниманието, поведенчески отклонения.                                                                                        

III.

Как се осъществява съвместната работа на педагогическите специалисти при обучението на деца и ученици със специални образователни потребности? 

След като е взето решение за предоставяне на допълнителна подкрепа на дете/ученик със специални потребности, Екипът за подкрепа на личностното развитие в учебното заведение разработва план за подкрепа и при необходимост индивидуален учебен план и индивидуална учебна програма за работа през учебната година в зависимост от оценяването на ученика и формата на обучение. На получаващите допълнителна подкрепа се осигурява задължително ресурсен учител, а ако Екипът прецени и това е отразено в плана за подкрепа, и други специалисти. Ресурсният учител и другите педагогически специалисти се назначават в учебното заведение, а при липса на такава възможност се изискват от Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование в съответния областен град или от други организации, лицензирани да предоставят образователна подкрепа на деца. Дейностите, свързани с ресурсното подпомагане  се осъществяват от всички педагогически специалисти, работещи с детето/ученика, като периодично се отчита динамиката в развитието му и, при необходимост, се правят промени в плана за подкрепа.

IV.

Как се оценяват постиженията на учениците със специални образователни потребности?

Съгласно чл. 120, ал. 7 и 8 от Закона за предучилищното и училищното образование учениците със специални потребности се оценяват по следния начин:

„На учениците със специални образователни потребности, които се обучават по индивидуална учебна програма, се поставят оценки само с качествен показател, които може да са: „постига изискванията“, „справя се“ и „среща затруднения“. Когато се установи, че такива ученици са постигнали изискванията на учебната програма по учебен предмет от училищния учебен план, се поставя оценка с количествен показател и по този учебен предмет  обучението по индивидуална учебна програма се преустановява.“

 Повече информация – на страницата „Процедури“