Функционална оценка – насоки

На основание чл. 78 от Наредбата за приобщаващото образование, съгласно изпълнението на Проект BG05M2OP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014–2020 г. и във връзка с прилагането на Международната класификация за функционирането на човека, уврежданията и здравето на деца и юноши (ICF-CY) от началото на 2023-24 учебна година при извършването на оценка на индивидуалните потребности на децата и учениците, за които има индикации, че са със специални образователни потребности, по процедурите за предоставяне на допълнителна подкрепа и за насочване към обучение в изнесени групи/паралелки в център за специална образователна подкрепа или в социална услуга на общността, екипите за подкрепа за личностно развитие (ЕПЛР) трябва да използват кратка и пълна карта за функционална оценка съгласно Насоки за прилагане на Картата за функционална оценка на индивидуалните потребности на децата и учениците със специални образователни потребности и с хронични заболявания. При извършване на оценката, членовете на ЕПЛР попълват кратката карта, а след финализиране на процедурата по предоставяне на допълнителна подкрепа или за насочване към изнесена група/паралелка със заповед на директора на регионалния център, в срок до една учебна година попълват и пълната карта. След получаването на посочената заповед на директора на регионалния център ЕПЛР изготвя план за подкрепа по поместения в Насоките модел и в 30-дневен срок изпраща копие от плана за подкрепа в регионалния център.

Етапи на функционалната оценка:

1.Неформално оценяване на детето/ученика и информиране на координатора

2.Заявление от родителя за оценка на индивидуалните потребности на детето/ученика

3.Заповед на директора за извършване на функционална оценка от ЕПЛР

4.Процес на оценяване (най-малко 14 работни дни)

5. Изготвяне на кратка карта за функционална оценка за насочване на детето/ученика към допълнителна подкрепа

5.Доклад до директора/протокол на ЕПЛР за резултатите от оценката

6.Заявление на директора на учебното заведение до директора на РЦПППО за одобрение на допълнителната подкрепа с приложено копие от кратката карта за функционална оценка (до 7 дни след края на оценката)

7.Процедура по одобряване/неодобряване на допълнителната подкрепа (до един месец от датата на заповедта на директора на регионалния център за мобилна група)

За изтегляне:

Кратка карта за функционална оценка
Пълна карта за функционална оценка
План за подкрепа
Насоки за прилагане на картата за функционална оценка
МКФУЗ – Подробна класификация с определения