Вътрешни документи

01 Годишен план за дейността на регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, област Велико Търново за 2020-2021 учебна година
02 Годишен план за квалифиционната дейност в регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, област Велико Търново за 2020-2021 учебна година
03 Правила за организирането и провеждането на вътрешноинституционалната квалификация и за отчитането на участието на педагогическите специалисти в предлаганите форми
04 Програма за организиране и осъществяване на наставничество в регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, област Велико Търново
05 Правилник за вътрешния трудов ред в регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, област Велико Търново
06 Етичен кодекс на работещите в регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, област Велико Търново
07 Вътрешни правила за превенция и противодействие на корупция, измами, нередности, злоупотреби, грешки и др. и за установяване и предотвратяване на риска от настъпване на конфликт на интереси
08 Актуализирана стратегия за управление на риска за периода 2020 – 2022 година.